MALM337 Стажантска практика по немски език

Анотация:

Преддипломният педагогически стаж трябва да доразвие и усъвършенства педагогическите компетентности на студентите, необходими за професионалната им реализация като учители по чужд език в избраната от тях специализация. Курсът цели:

- да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище (в избраната от тях степен);

- да направи прехода от теорията към професионалната практиката по-плавен;

- да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

- да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

- запознаване с образователната институция и с правилата на работа в нея;

- структурирано наблюдение и анализ на учебни занятия в избран учебен контекст (за студентите, които имат педагогическа правоспособност, стажът може да кореспондира с избраната от студента специализация);

- подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

- провеждане на поредица от самостоятелни учебни занятия в конкретен учебен контекст;

- работа с учебна документация (личен картон на ученика, електронен дневник, главна книга и др.);

- самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите и подготовка на писмен критичен анализ и самооценка на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

- основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

- отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

- да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

- да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

- да адаптират учебния комплекс по чужд език и да го допълват с целесъобразни учебни дейности, при необходимост;

да работят с учебна документация ((личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.

- да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат бързи и добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

- да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики;

- умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D., et al. (2007): Europaisches Portfolio fur Sprachlehrende in Ausbildung. Ein Instrument zur Reflexion. Graz: Europarat

• Допълнителна:

1. 1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

3. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

4. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

5. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

6. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

10. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

11. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

12. Schart, Michael, Legutke, Michael. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Deutsch lehren lernen. Einheit 1. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2012

13. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

14. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

15. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

16. Ziebell Barbara, Schmiedjell Annegret (2012). Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Langenscheidt: Berlin, Munchen, Leipzig, Wien, Zurich, New Jork, Langenscheidt