MALM028 Тенденции в обучението по чуждоезична култура и развиване на междукултурна компетентност (на български език)

Анотация:

В рамките на 30 академични часа студентите се запознават с най-съвременните теории за интегриране на знанията за културата на носителите на езика в обучението по чужд език от една страна и развиват умения за междукултурно общуване, от друга.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания:

- за факторите, които могат да бъдат пречка в общуването между представители на различни култури;

- за принципите на междукултурното общуване.

- за възможности за предотвратяването на културни недоразумения.

Знаят, че високата лингвистична компетентност не е достатъчна за безпрепятствено протичане на общуването.

2) могат:

- да разпознават културно специфични сигнали на тялото; език на тялото; жестове и поведение; мимика и поглед; пространствена дистанция в другите култури;

- да установяват и да съдействат за преодоляване и разграждане на стереотипи и предразсъдъци по отношение на страните и носителите на езика;

- да преодоляват културноспецифични трудности при общуването;

- да предотвратяват и разрешават възникнали културни недоразумения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ниво на компетентност по чуждия език - С1;

• задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На англ. език

• Bennet, M.J. Intercultural Communication: A Current Perspective

• Bell, A. and Garrett, P. (eds.)(1998), Approaches to Media Discourse, Blackwell

• Biber, D. (1994) ‘An Analytical Framework for Register Studies’, in Biber, D. and Finegan, E., eds. (1994), Sociolinguistic Perspectives on Register, Oxford University Press, pp 31-56

• Byram, M., Morgan, C. et al. (1994), Teaching-and-learning language-and-culture, Multilingual Matters

• Byram, M. (1997), Teaching and assessing intercultural communicative competence, Multilingual Matters

• Coupland, N. and Jaworski, A. eds. (1997), Sociolinguistics: a reader and course book, London: Macmillan, pp 487-501

• Damen, L. (1987), Culture learning: The fifth dimension in the language classroom, Addison-Wesley

• Easthope, A. (1991), Literary into Cultural Studies, Routledge

• Kellner, D. (1995), Media Culture, London and New York: Routledge, Chapter 1

• Kramsch, C. (1998), Language and Culture, Oxford University Press

• Montgomery, M.(1986), An Introduction to Language and Society, Routledge

• O’Sullivan, T., Dutton, B., Rayner, P. (1998), Studying the Media, Second Edition, London, Sidney, Auckland: Arnold, pp. 25 – 30, 339 – 345

• O’Sullivan, T. et al (1994), Key Concepts in Communications and Cultural Studies, Second Edition, London and New York: Routledge

• Porter, R.E. & Samovar, L.A. (1994) An Introduction to Intercultural Communication in

• Samovar, L.A. & Porter, R.E. (Eds. 1994: 4-26) Intercultural Communication: A Reader (7th edition) Belmont, CA: Wadsworth Publishing

• Seelye, H. N. (1993), Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication, National Textbook Company

Допълнителна

• Agar, M. (1994) Language Shock: Understanding the Culture of Conversation, William Morrow (Quill): New York

• (1998) Branching out: a cultural studies syllabus, The British Council

• Brown, P. and Levinson, S.C., (1987), Politeness: Some Universals of Language Usage, Cambridge University Press, pp 55-71

• Eggins, S. and Martin, J.R. (1997) ‘Genres and Registers of Discourse’, in Teun van Dijk ed. (1997), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction Vol. 1 Discourse as Structure and Process, Sage, pp 230-256

• Frow, J. (1995), Cultural Studies and Cultural Value,Oxford: Claredon Press, pp. 60-88

• Inglis, F. (1990), Media Theory - An Introduction, Blackwell

• Hall, S. (1996), Critical Dialogues in Cultural Studies, London and New York: Routledge

• Hofstede, G. (1986) Cultural Differences in Teaching and Learning

• International Journal for Intercultural Relations, Vol. 10, pp.301-320

• Holliday, A.(1997) Small Cultures

• Kramsch, C., Cain, A., Murphy-Lejeune, E. (1996) ‘Why should language teachers teach culture?’, in Language, Culture and Curriculum, Vol. 9:1, 1996

• Lusted, D. (ed.) (1992), The Media Studies Book: a Guide for Teachers, Routledge

• Lodge, D. (1990), After Bakhtin, Routledge: London and New York

• McRae, J. (1991), Literature With A Small ‘l’, Prentice Hall: New York, London

• Montgomery, M. (1995), Language and Society, London: Routledge, pp 105-133

• Said, E. W. (1993), Culture & Imperialism, Chatto & Windus: London

• Salzmann, Z. (1998), Language, Culture and Society; An Introduction to Linguistic Anthropology (chapter 3), Wesview

• Saville-Troike, M.(1982) ‘The analysis of communicative events’, in Saville-Troike, M. (1982), The Ethnography of Communication: An Introduction, Oxford: Basil Blackwell, pp 134-150

• Strinati, D. (1995), An Introduction to Theories of Popular Culture, London and New York: Routledge

• Tester, K. (1994), Media Culture and Morality, London and New York: Routledge, Chapters 1 – 2

• Turner, G. (1996), British Cultural Studies: An Introduction, Second Edition, London and New York: Routledge

• Williams, R. (1973), The Country and the City

• Williams, R. (1976), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society

На български език

Стефанова П., Й. Симеонова, Р. Пъндева-Цанева (1991): Великобритания, Германия Франция в представите на българските ученици, сп. ЧЕО, кн.2, с. 9-15

Стефанова П. (2011): Ние и другите в огледалото на нашите представи, сп. ЧЕО, кн.1, с. 34-46

Макариев, Пламен: Мултикултурализмът като толерантност и признаване. София 2008.

Пачев, Ангел: Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. София 2006

Рот, Юлиана/Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. Теория и практика. София 2007.

Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и Стил. София 2001.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО 50%