MALM034 Педагогическа комуникация на испански език

Анотация:

Курсът се провежда на испански език и цели да осигури необходимата база от професионални знания и умения за упражняване на избраната от студентите професия - учител по испански език като чужд. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни и семинарни форми на обучение, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси, участие в учебни симулации, представяне на презентации, писмени разработки на учебни планове и самооценка на проведени занятия, изготвяне на оценка на учебни материали и т.н.

Сред по-конкретните цели на курса са запознаване на студентите с терминологичния апарат на методиката на ЧЕО на испански език, което да им позволи:

- да ползват свободно справочна методическа литература на испански език в процеса на своето професионално усъвършенстване;

- да изготвят необходимата учебна документация на чуждия език (напр. записки от наблюдения по време на хоспитирането, план на урок, критичен анализ на проведено занятиe и др.);

- да усъвършенстват своя метаезик (при представяне на чуждия език и за управление на учебния процес) и да осъществят по-ефективна педагогическа комуникация в процеса на обучение;

- да адаптират и/или разработват учебни материали за преподаване на чуждия език;

- да общуват със своите колеги на чуждия език с цел обмен на идеи и добри практики в контекста на ЧЕО.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р
гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

притежават необходимите знания и практически умения за планиране и провеждане на модерно и ефективно обучение по чужд език, като

1) знаят/познават/владеят:

• испаноезичната литература, представяща актуалните проблеми и съвременните тенденции в методиката на чуждоезиковото обучение;

• научната и специфичната професионална терминология в областта на методиката на ЧЕО.

2) могат:

• да водят полеви записки и да анализират критично учебните процеси и явления, собствения и чуждия преподавателски опит на чуждия език;

• да планират и оценяват конкретни учебни занятия по чужд език на чуждия език;

• да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните, като в процеса на педагогическа комуникация използват ефективен метаезик на езика-цел;

• да контролират и управляват успешно учебния процес, като общуват с обучаваните на чуждия език;

• да комбинират и допълват учебните материали по чужд език;

• да ползват свободно справочна методическа литература на испански език в процеса на своето професионално усъвършенстване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по испански език на ниво С1 (или по-високо) от Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение.
 2. Комуникативна компетентност на чуждия език и ЧЕО - съвременни тенденции в испаноезичната методическа литература.
 3. Професионално усъвършенстване: анализ на нуждите на групата и разпределение на темите за устните презентации по актуални проблеми в ЧЕО.
 4. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за развиване на речевите умения: - четене с разбиране. - слушане с разбиране.
 5. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за развиване на речевите умения: - говорене. - писане.
 6. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за преподаване на езикови знания: правопис, произношение и правоговор.
 7. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за преподаване на езикови знания: лексика.
 8. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за преподаване на езикови знания: граматика.
 9. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за управление на учебния процес: • при осигуряване на обратна връзка, проверка на резултата от учебните дейности и поправка на грешките. • при организиране на взаимодействието в класната стая (форми на работа). • за други аспекти от метаезика на преподавателя.
 10. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за управление на учебния процес: • при хоспитирането (структурираното наблюдение на учебни занятия). • при планирането и самооценката на учебното занятие.
 11. Практически аспекти: Учебни презентации на студентите.
 12. Практически аспекти: Учебни презентации на студентите.
 13. Практически аспекти: Учебни симулации на студентите.
 14. Практически аспекти: Учебни симулации на студентите.
 15. Обобщение.

Литература по темите:

Различни съвременни учебни системи за чуждоезиково обучение

Испански:

• Bello, P., Feria, A., Ferra, Jose Maria y otros: Didactica de las segundas lenguas. Santillana, ISBN: 84-294-5998-7.

• Breen, Michael P. (1996) Paradigmas contemporaneos en el diseno de programas de lenguas I., Gijon, Espana, p. 52-71

• Canale, Michael, Merrill Swain (1996) Fundamentos teoricos de los enfoques comunicativos I., Gijon, Espana, p. 56-61

• Lomas, Carlos (1997) La educacion linguistica y el limbo de los justos., Gijon, Espana, p 62.

• Pastor Cesteros, S. (2004) Aprendizaje de segundas lenguas. Linguistica aplicada a la ensenanza de idiomas. Alicante: Universidad de Alicante

• Saenz Barrio, O. (Dir.) (1994) Didactica General. Un enfoque curricular. Alcoy: Marfil.

Български:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: Университетско издателство на НБУ

• Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

• Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

• Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: A reflection tool for language teacher education. Graz: Council of Europe [http://www.ecml.at/epostl.] – версия на испански език.

.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

• Презентацията предполага преглед на испаноезичната методическа литература по даден проблем и устно му представяне по време на семинарите.

• Изготвянето на педагогическа документация на ЧЕ е свързано с писмена методическа разработка (под формата на урочен план и самооценка на проведено занятие).

• Учебната симулация предполага въплътяване в ролята на учител на група обучавани (останалите студенти от курса) и провеждане на част от учебно занятие (2-3 дейности / ~ 20-30 минути) за представяне на особеностите на ефективната педагогическа комуникация на ЧЕ в процеса на ЧЕО; следва групово обсъждане и критичен анализ на симулацията.