MALM032 Педагогическа комуникация на немски език

Анотация:

Курсът се провежда на немски език и цели да осигури необходимата база от професионални знания и умения за упражняване на избраната от студентите професия - учител по немски език. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни и семинарни форми на обучение, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси, участие в учебни симулации, представяне на презентации, писмени разработки на учебни планове и самооценка на проведени занятия, изготвяне на оценка на учебни материали и т.н.

Сред по-конкретните цели на курса са запознаване на студентите с терминологичния апарат на методиката на ЧЕО, което да им позволи:

- да ползват свободно справочна методическа литература на немски език в процеса на своето професионално усъвършенстване;

- да изготвят необходимата учебна документация на немски език (напр. записки от наблюдения по време на хоспитирането, план на урок, критичен анализ на проведено занятиe и др.);

- да усъвършенстват своя метаезик (при представяне на чуждия език и за управление на учебния процес) и да осъществят по-ефективна педагогическа комуникация в процеса на обучение;

- да адаптират и/или разработват учебни материали за преподаване на немски език;

- да общуват със своите колеги на немски език с цел обмен на идеи и добри практики в контекста на ЧЕО.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

притежават необходимите знания и практически умения за планиране и провеждане на модерно и ефективно обучение по немски език, като

1) знаят/познават/владеят:

• чуждоезичната литература, представяща актуалните проблеми и съвременните тенденции в методиката на чуждоезиковото обучение;

• научната и специфичната професионална терминология в областта на методиката на ЧЕО.

2) могат:

• да водят полеви записки и да анализират критично учебните процеси и явления, собствения и чуждия преподавателски опит на чуждия език;

• да планират и оценяват конкретни учебни занятия по чужд език на чуждия език;

• да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните, като в процеса на педагогическа комуникация използват ефективен метаезик на езика-цел;

• да контролират и управляват успешно учебния процес, като общуват с обучаваните на чуждия език;

• да комбинират и допълват учебните материали по чужд език;

• да ползват свободно справочна методическа литература на чужд език в процеса на своето професионално усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
• по немски език на ниво С1 (или по-високо) от Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

? различни съвременни учебни системи по немски език

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: Университетско издателство на НБУ

• Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

• Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

• Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

? Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

? Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Средства за оценяване:

ПИСМЕНА ЗАДАЧА

- изготвяне на педагогическа документация на ЧЕ 30 %

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

- учебна симулация 30 %

УСТЕН ИЗПИТ

- презентация 40 %