MALM031 Педагогическа комуникация на английски език

Анотация:

Курсът се провежда на английски език и цели да осигури необходимата база от професионални знания и умения за упражняване на избраната от студентите професия - учител по английски език като чужд. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни и семинарни форми на обучение, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси, участие в учебни симулации, представяне на презентации, писмени разработки на учебни планове и самооценка на проведени занятия и т.н.

Сред по-конкретните цели на курса са запознаване на студентите с терминологичния апарат на методиката на ЧЕО на английски език, което да им позволи:

- да ползват свободно справочна методическа литература на английски език в процеса на своето професионално усъвършенстване;

- да изготвят необходимата учебна документация на чуждия език (напр. записки от наблюдения по време на хоспитирането, план на урок, критичен анализ на проведено занятия, и др.);

- да усъвършенсват своя метаезик (при представяне на чуждия език и за управление на учебния процес) и да осъществят по-ефективна педагогическа комуникация в процеса на обучение;

- да общуват със своите колеги на чуждия език с цел обмен на идеи и добри практики в контекста на ЧЕО.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят:

• англоезичната литература, представяща актуалните проблеми и съвременните тенденции в методиката на чуждоезиковото обучение;

• научната и специфичната професионална терминология в областта на методиката на ЧЕО.

2) могат:

• да водят полеви записки и да анализират учебни процеси и явления, собсвения и чуждия преподавателски опит на чуждия език,

• да планират конкретни учебни занятия по чужд език на чуждия език,

• да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните, като в процеса на педагогическа комуникация изполват ефективен метаезик на езика-цел;

• да контролират и управляват успешно учебния процес, като общуват с обучаваните на чуждия език;

• да ползват свободно справочна методическа литература на английски език в процеса на своето професионално усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

• по методика на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Комуникативна компетентност на чуждия език и ЧЕО - съвременни тенденции в англоезичната методическа литература (ОЕЕР) Метаезик на учителя по ЧЕ - дефиниция, характеристики, принципи
  2. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за развиване на речевите умения: • четене • слушане • говорене • писане
  3. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за преподаване на езикови знания: • лексика • граматика • произношение и правоговор
  4. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за управление на учебния процес • при хоспетирането, планирането и самооценката на учебното занятие;
  5. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за управление на учебния процес • при осигуряване на обратна връзка, проверка на резултата от учебните дейности и поправка на грешките • при организиране на взаимодействието в класната стая (форми на работа) • за други аспекти от метаезика на преподавателя
  6. Учебни симулации

Литература по темите:

На английски език

1. Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

2. Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

3. Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

4. Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

5. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

6. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

7. Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

8. Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall

9. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

10. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

11. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

12. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

13. Wajnryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press

14. Walters, S. and Gower, R. (1983) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

На български език:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

• Димитрова, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Университетско издателство на НБУ

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

1. Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

2. Newby, D. et al.(2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe [има версии също на немски и френски език]

3. European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. A Report to the European Commission, Directorate General for Education and Culture, September 2004

4. Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Средства за оценяване:

• преглед и критичен анализ на справочна методическа литература на английски език или оценка на учебен комплекс (задачата се изпълнява на англ. език) – 20 %;

• учебна симулация за представяне на ефективна педагогическа комуникация на англ. език в процеса на ЧЕО – 40 %;

• изготвяне на педагогическа документация на ЧЕ - писмена методическа разработка (под формата на урочен план и самооценка на проведено занятие) – 40 %.