MALM023 Тенденции в обучението по френскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

В рамките на 30 академични часа, който се провеждат изцяло на чуждия език (френски), студентите се запознават с най-съвременните теории за интегриране на знанията за културата на носителите на езика в обучението по чужд език от една страна и развиват умения за междукултурно общуване.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания:

- за факторите, които могат да бъдат пречка в общуването между представители на различни култури;

- за принципите на междукултурното общуване.

- за възможности за предотвратяването на културни недоразумения.

Знаят, че високата лингвистична компетентност не е достатъчна за безпрепятствено протичане на общуването..

2) могат:

- да разпознават културно специфични сигнали на тялото; език на тялото; жестове и поведение; мимика и поглед; пространствена дистанция в другите култури;

- да установяват и да съдействат за преодоляване и разграждане на стереотипи и предразсъдъци по отношение на страните и носителите на езика;

- да преодоляват културноспецифични трудности при общуването;

- да предотвратяват и разрешават възникнали културни недоразумения.


Предварителни изисквания:
Ниво на компетентност по френски език С1Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични схващания – понятия.
  2. Междукултурна компетентност – ключова компетентност на 21. век.
  3. Компоненти: знания и опит; емпатия, самочувствие и самосъзнание; критичен подход и рефлексия на собствените предразсъдъци и стереотипи.
  4. Междукултурна компетентност и междукултурна комуникация.
  5. Междукултурната комуникация – особености.
  6. Стереотипи и предразсъдъци; функции на стереотипите; разграждане на стереотипи.
  7. Културни различия – индивидуализъм, колективизъм; феминизъм ; формализъм. Културни недоразумения и възможности за предотвратяването им.
  8. Аспекти на развитието на междукултурната компетентност.
  9. Формиране на желание за разбиране на другия.
  10. Модериране на съзнателен диалог между изходната и приеманата

Литература по темите:

1. Стефанова П., Й. Симеонова, Р. Пъндева-Цанева (1991): Великобритания, Германия Франция в представите на българските ученици, сп. ЧЕО, кн.2, с. 9-15

2. Стефанова П. (2011): Ние и другите в огледалото на нашите представи, сп. ЧЕО, кн.1, с. 34-46

3. Макариев, Пламен: Мултикултурализмът като толерантност и признаване. София 2008.

4. Пачев, Ангел: Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. София 2006

5. Рот, Юлиана/Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. Теория и практика. София 2007.

6. Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и Стил. София 2001.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО 50%