MALM022 Тенденции в обучението по немскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

В рамките на 30 академични часа студентите се запознават с най-съвременните теории за интегриране на знанията за културата на носителите на немския език в обучението от една страна и развиват умения за междукултурно общуване, от друга.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познания:

- за факторите, които могат да бъдат пречка в общуването между представители на различни култури;

- за принципите на междукултурното общуване.

- за възможности за предотвратяването на културни недоразумения.

Знаят, че високата лингвистична компетентност не е достатъчна за безпрепятствено протичане на общуването.

2) могат:

- да разпознават културно специфични сигнали на тялото; език на тялото; жестове и поведение; мимика и поглед; пространствена дистанция в другите култури;

- да установяват и да съдействат за преодоляване и разграждане на стереотипи и предразсъдъци по отношение на страните и носителите на езика;

- да преодоляват културноспецифични трудности при общуването;

- да предотвратяват и разрешават възникнали културни недоразумения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ниво на компетентност по немски език - С1;

• задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Стефанова П., Й. Симеонова, Р. Пъндева-Цанева (1991): Великобритания, Германия Франция в представите на българските ученици, сп. ЧЕО, кн.2, с. 9-15

Стефанова П. (2011): Ние и другите в огледалото на нашите представи, сп. ЧЕО, кн.1, с. 34-46

Макариев, Пламен: Мултикултурализмът като толерантност и признаване. София 2008.

Пачев, Ангел: Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. София 2006

Рот, Юлиана/Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. Теория и практика. София 2007.

Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и Стил. София 2001.

Heringer, Hans Jurgen: Interkulturelle Kommunikation. Tubingen und Basel 2007.

Reimann, Daniel. Interkulturelle Kompetenz. Tubingen: Narr Francke Attempto, 2017

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО 50%