MALM021 Тенденции в обучението по англоезична култура и развиване на междукултурна компетентност

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с различни старни от чуждоезиковата действителност. Целите са когнитивни, метакогнитивни и афективни:

• когнитивните включват опознаване на основни аспекти от чуждоезиковата действителност

• метакогнитивните предполагат усвояване на аналитичния интердисциплинарен подход на културознанието като академична дисциплина

• афективните цели предполагат създаване на критично отношение към действителността и анализите на тази действителност, на нагласа за разглеждане на родноезиковата и чуждоезиковата среда при равнопоставеност.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  

Описание на курса:

Компетенции:

след успешното завършване на курса студентите следва да изградят у себе си:

• нагласа за сравняване на събития и обекти от живота в двете страни на базата на ясно изработени критерии

• умения за критичен анализ на документи от изследваната страна

• разбиране към представители на други култури

• умение за прилагане на метакогнитивни умения за изучаване на действителността


Предварителни изисквания:
владеене на английски език Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретичното поле - културознанието като част от изучаването и преподаването на чужди езици.
 2. Критически анализ на картографските репрезентации.
 3. Интерпретация на статистически данни - промени в числеността на населението във връзка с различни социални и икономически тенденции.
 4. Събиране на социологически данни - въпросници за използването на транспорт. Сравнение.
 5. Критичен анализ на идентичността - спортни пристрастия.
 6. История и наследство - оценка на прочита на исторически събития във връзка със съвременни цели.
 7. Разбиране на интертекстуалността при анализ.
 8. Символични и иконични репрезентации - национална символика.
 9. Анализ на документи от културата - образование.
 10. Етнографско наблюдение чрез участие - ролята на религията.
 11. Репрезентации - ролята на монархията.
 12. Социологически профил на читателската публика на печатните медии.
 13. Моделирания образ на читателя в пресата чрез езика и типографските особености на изданието.Значимостта на новините и ориентацията на вестниците.
 14. Езикът на образността - денотативна и конотативна стойност на телевизионните изображения.
 15. Реториката на образа - представяне на значима тема от британския живот в киното.

Литература по темите:

Сборник избрани текстове и автентични материали - брошури, медийни материали, документи от британския живот.

Abercrombie, N. et al Contemporary British society Polity Press 1994

Davcheva, L. and Y. Docheva Branching out - A Cultural Studies Syllabus The British Council Bulgaria TILIA 1998

Giddens, A. Identity Routeledge 1992

O’Driscoll Britain the country and its people OUP 1995

Raw, Lawrence The country and the City The British Council Ankara 1992