MALM013 Тенденции в обучението по френскоезична литература

Анотация:

Курсът дава начални теоретични познания и практически умения в преподаването и използването на френскоезична художествена литература в чуждоезиковото (профилирано и непрофилирано) обучение. Разглеждат се целите на преподаването и използването на литературна в зависимост от обучаваните (възраст, езиково ниво, образователен контекст). Представят се актуални тенденции и популярни концепции за работа с художествен текст, повлияни, например, от комуникативния, междукултурния или дейностно-ориентирания подход в чуждоезиковото обучение. Обсъждат се критерии за подбор на текстове, междупредметни връзки, проблеми на изграждането на езикова, културна и литературна компетентност и др. Заедно с лекциите, основна форма на работа в курса са практическите занятия. В тях студентите се запознават с учебна документация, учебници и учебни материали и изпробват задачи и модели за работа с литературни произведения – първоначално от перспективата на изучаващите чужд език, а след това – и от перспективата на преподавателя.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни тенденции в преподаването и използването на френскооезичната литература за целите на чуждоезиковото и профилираното обучение;

• Разнообразни модели и видове задачи за работа с художествен текст;

• Критерии за подбор на текстове;

• Текстови разновидности и методически препоръки за работа с тях;

• Публикации, методически пособия и учебни материали за преподаване на френскооезична художествена литература или работа с художествени текстове.

• 2) могат:

• Да подбират подходящи художествени текстове в зависимост от потребностите на конкретни групи обучавани;

• Да поставят правилно учебни цели на използване или преподаване на литература в зависимост от групата обучавани и образователния контекст;

• Да използват подходящи методи за работа с текст и за преподаване на френскооезична литература;

• Да използват публикации и методически пособия за самоподготовка и повишаване на професионалните си умения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Ниво на компетентност по френски език С1 или по-високо (по Общоевропейската езикова рамка);

•Основни познания по френскоезична литература (епохи, автори, произведения - от периода на Ренесанса до наши дни)

литература (епохи, автори, произведения - от периода на Ренесанса до наши дни)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мястото на художествената литература в обучението по френски език като чужд
 2. Понятието «художествена литература» във френскоезичния образователен дискурс. Методически въпроси на преподаването на литература и работата с художествени произведения на френски език като чужд с различни целеви групи: цели, задачи и модели за работа с текст, подбор на текстове, текстови разновидности и жанрове
 3. Детската и юношеската литература в обучението по френски език като чужд – учебници, учебни материали, типология на задачите за работа с текст
 4. Учебни симулации - изпробване на задачи за работа с текст в ролята на учещите
 5. Учебни симулации - изпробване на задачи за работа с текст в ролята на преподавател – по избор на студентите
 6. Учебни материали и сборници с литературни произведения за обучението в гимназиалната степен и за възрастни
 7. Работа с текст и творческо писане с опора прочетения текст
 8. Учебни симулации - изпробване на задачи за работа с текст в ролята на учещите.
 9. Учебни симулации - изпробване на задачи за работа с текст в ролята на преподавател
 10. Електронните медии в преподаването на художествена литература – източници, предназначение, примери
 11. Преподаване на художествена литература в профилираното обучение. Анализ на литературно произведение – примери
 12. Разработване на материали за преподаване на конкретно литературно произведение

Литература по темите:

подбрани от лектора и от студентите конкретни образци на френскоезичната художествената литература

Средства за оценяване:

Практическа задача 1 - 40 %

Практическа задача 2 - 40 %

Участие в курса - 20 %