MALM011 Тенденции в обучението по англоезична литература

Анотация:

Курсът дава начални теоретични познания и практически умения в преподаването и използването на чуждоезична художествена литература в чуждоезиковото (профилирано и непрофилирано) обучение. Разглеждат се целите на преподаването и използването на литература / художествени текстове в зависимост от характеристиките на обучаваните (възраст, езиково ниво, образователен контекст, интересии др.). Представят се актуални тенденции и популярни концепции за работа с художествен текст, повлияни, например, от комуникативния, междукултурния или дейностно ориентирания подход в чуждоезиковото обучение. Обсъждат се критерии за подбор на текстове, междупредметни връзки, проблеми на изграждането на езикова, културна и литературна компетентност и др. Заедно с лекциите, основна форма на работа в курса са практическите занятия. В тях студентите се запознават с учебна документация, учебници и учебни материали и изпробват задачи и модели за работа с литературни произведения – първоначално от перспективата на изучаващите чужд език, а след това – и от перспективата на преподавателя.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни тенденции в преподаването и използването на художествена литература за целите на чуждоезиковото обучение;

• Разнообразни модели и видове задачи за работа с художествен текст;

• Критерии за подбор на текстове;

• Текстови разновидности и методически препоръки за работа с тях;

• Публикации, методически пособия и учебни материали за преподаване на чуждоезична; художествена литература или работа с художествени текстове.

2) могат:

• Да подбират подходящи художествени текстове в зависимост от характеристиките и потребностите на конкретни групи обучавани;

• Да поставят правилно учебни цели на използване или преподаване на литература в зависимост от групата обучавани и образователния контекст;

• Да използват подходящи методи за работа с текст и за преподаване на чуждоезична литература;

• Да адаптират и/или разработват учебни материали, базирани на художествени текстове, за преподаване на чуждия език;

• Да използват публикации и методически пособия за самоподготовка и повишаване на професионалните си умения.


Предварителни изисквания:
• Ниво на компетентност по съответния чужд език, който те (ще) преподават - В2+/-С1 (или по-високо) по Европейската езикова рамка;

• Основни познания по литературата на изучавания /преподавания език (епохи, автори, произведенияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Мястото на художествената литература в обучението по чужд език – исторически преглед Основания за използване на художествените текстове в ЧЕО Понятието «художествена литература» и «художествен текст» в методиката на ЧЕО. Особености на художествените текстове. Понятието «текст» в широк смисъл.
  2. Цели и задачи на преподаването на литература и работата с художествени произведения в различни целеви и възрастови групи.
  3. Умението четене. Представата за добрия читател. Особености на четенето на чуждоезична художествена литература.
  4. Съвременни методически концепции за използване на художествени текстове в обучението: 1. Комуникативен подход. Етапи на работа с художествени текстове - структура на урочната единица 2. Подходи за насърчаване на активността на учениците: Продуктивно ориентирана работа с текст - Дейностен подход - Проектна работа - Драма-педагогика
  5. 1. Работа с художествени текстове и междукултурно общуване 2. Работа с художествени текстове и обучение по странознание 3. Работа с художествени текстове с фокус върху литературността
  6. Електронните медии в преподаването на художествена литература – източници, предназначение, примери
  7. Критерии за подбор на текстове. Текстови разновидности и жанрове
  8. Видове учебни материали за работа с художествени текстове в обучението по английски, немски, френски, испански и други чужди езици за различни целеви и възрастови групи.
  9. "Чужд език чрез литература" - опит за създаване на цялостна програма за отделен курс / самостоятелен модул в рамките на чуждоезиковия курс
  10. Практически задачи: Симулация - преподаване на урок, включващ работа с художествен текст

Литература по темите:

• Савова, Елена (2015) "Художествените текстове в обучението по немски език като чужд", София: изд. "Фараго";

• Държавни образователни изисквания за учебно съдържание. Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 чл. 4, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.). Културно-образователна област: Чужди езици. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-00_uch_sadarjanie-pril2.pdf [Stand 29.09. 2013]

• Учебни програми. Английски език. II-X клас, задължителна подготовка. http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/

• Учебни програми. Немски език. II-X клас, задължителна подготовка. http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/ [Stand 29.09. 2013]

Английски език

Основна

• Alexander, L.G. (1967). New Concept English. London: Longman.

• Brumfit, C. and Carter, R., eds. (1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

• Carter, R. & Nash, W. (1995) Seeing through Language, Blackwell

• Collie, J. and Slater, S., eds. (1987). Literature in the Language Classroom: A Resource Book of Ideas and Activities. Cambridge: Cambridge University Press

• Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

• McRae, J. (1994). Literature with a small 'l'. London: Macmillan Education

• Thompson, E. et al. (ed.) (1991) Prentice Hall Literature: The English Tradition, New Jersey: Prentice Hall

Допълнителна

• Carter, R. and Long, M., eds. (1991). Teaching Literature. London: Longman.

• Coady, J. (1997). “L2 vocabulary acquisition through extensive reading”. In: J. Coady and T. Huckin (eds). Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 225-237.

• Coulthard, M. (ed.) (1994) Advances in Written Text Analysis, London: Routledge

• Duff, A. and Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.

• Gray, J. (2002) "The global coursebook in English language teaching". In Block, D. and and Cameron, Deborah (Eds.) (2002) Globalization and Language Teaching. London: Routledge, pp. 151-167.

• Haliday, M. A. K. & Hasan, R. (1990) Language, Context and Text: Aspects of Language in a social-semiotic perspective, Oxford: Oxford University Press

• Hasan, R. (1989) Linguistics, Language and Verbal Act, Oxford: Oxford University Press

• Hismanoglu, M. (2005). "Teaching English through literature". Journal of Language and Linguistic Studies 1 (1): 53-66.

• Krashen, S. (1989). “We acquire vocabulary and spelling by reading: additional evidence for the Input Hypothesis”. The Modern Language Journal 73 (4): 440-464.

• O'Connell, F. (2009). Get lit up: literature as a teacher's best friend. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/get-lit-literature-a-teachers-best-friend.

• Teaching English Editor (2014). Using literature - an introduction. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/using-literature-introduction.

• Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

• Sage, H. (1987). Incorporating Literature in ESL Instruction. New Jersey: Prentice-Hall.

• Widdowson, H.G. (1983). “H.G. Widdowson on Literature and ELT”. Talking Shop, ELT Journal 37(1): 30-35.

Немски език

• Dobstadt, Michael, Riedner, Renate. Fremdsprache Literatur – Neue Konzepte zur Arbeit mit Literatur im Fremdsprachenunterricht. In: Fremdsprache Deutsch 44/ 2011. 5-14

• Ehlers, Swantje. Lesen als Verstehen. Zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte und zu ihrer Didaktik. Berlin u.a.: Langenscheidt, 1992

• Ehlers, Swantje. Literarische Texte lesen lernen. Munchen: Klett, 1992

• Esselborn, Karl. Literaturdidaktik im Bereich Deutsch als Fremdsprache in der Bundesrepublik Deutschland. В: R. Ehnert, H. Schroder (Hg.) Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den deutschsprachigen Landern. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 1990

• Helmling, Brigitte, Gustav Wackwitz. Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. Munchen: Goethe Institut, 1986

• Kast, Bernd. Literatur im Anfangerunterricht. In: Fremdsprache Deutsch, 2/1994, 11. 4-13

• Koppensteiner, Jurgen. Literatur im DaF-Unterricht. Wien: obv?thpt VerlagsGmbh&Co Kg, 2001

• Krusche, Dietrich, Rudiger Krechel. Anspiel. Konkrete Poesie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes. 5. Auflage 1995

• Krusche, Dietrich. Aufschluss. Kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes, 1987

• Krusche, Dietrich. Mit der Zeit. Gedichte in ihren Epochen. Ausgewahlt fur den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes, 1990

• Круше 1991: D. Krusche, R. Krechel. Anspiel. Konkrete Poesie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes

• Mummert. Ingrid. Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Munchen: Klett, 1989

• Stefanova, Pavlina, E. Savova, A. Lambova. Mein Lesebuch. Texte und Textauszuge aus Kinderbuchern fur den DaF-Unterricht. [Текстове и откъси от книги за деца за обучението по немски език]. Sofia: Neue Bulgarische Universitat, 2006

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 – Симулация - преподаване на урок, включващ работа с художествен текст

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 – План на учебно занятие по чуждоезична литература или по чужд език с използване на художествен текст

УЧАСТИЕ В КУРСА – Участие в дискусии и в представянето на предварително проучени учебни материали – готови разработки на уроци с художествени текстове от учебни комплекси и пособия, електронни източници и др. Изпълнения на 2 до 4 кратки домашни задания през електронната платформа Мудъл-НБУ.

ПОРТФОЛИО - Представяне на предварително проучени учебни материали – разработки на уроци с художествени текстове от учебни комплекси и пособия, електронни източниции, др.