MBAM075 Проект: Стратегически мениджмънт

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на стратегическото управление.

Основните цели на курса са студентите да добият практически умения за дългосрочното управление на бизнес организациите

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

2) могат:

• Да дефинират същността и да оценяват концепциите, процесите и ролите на стратегическия мениджмънт;

• Да идентифицират и анализират общите характеристики за успех на организациите;

• Комплексно да анализират и оценяват стратегическия управленски процес, използвайки принципите на системния научен подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, разгледани в настоящия курс;

• Да избират техники и методи за прогнозиране, изследване и оценка на влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на стопанската организация, както и да взимат обосновани решения за структурното й изграждане и адаптиране, с цел изпълнение на стратегията;

• Да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите (глобални, интернационални, корпоративни, функционални и оперативни);

• Да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегията;

• Да вземат решения за прилагането на изучените в курса методи и техники за контрол на изпълнението на стратегиите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт;

• Организационна култура;

• Управление на промените;

• Управление на иновационния процес;

• Производствен мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПРОЦЕСИ И РОЛИ НА стратегическия мениджмънт
  2. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
  3. ИЗБОР НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ
  4. СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
  5. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
  6. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К. (2016). Управление на качеството, НБУ, София

2. Радев, К. (2019). Управление на търговската дейност на малките и средните фирми. Фатум ООд, София

3. Радев, К. (2018). Стратегически мениджмънт, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

4. Радев, К. (2018). Управление на иновациите, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

5. Радев, К. (2018). Бизнес анализ, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

6. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, www. weforum.org

7. Министерство на здравеопазването на Република България, Концепция „Цели за здраве 2020“, 2015, София

8. Министерство на здравеопазването на Република България, Национална здравна стратегия 2020, 2015, София, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf

9. Министерство на здравеопазването на Република България, План за действие за изпълнение на национална здравна стратегия 2020, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/plan_za_deistvie-nzs_2020.pdf

10. Закон за здравето, Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/22/zakon-za-zdraweto-2018.pdf

11. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zzbut.pdf

12. Закон за храните,Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zhr.pdf

Допълнителна литература:

1. Дракър, П. (1997). Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна

2. МакФорън, Д. (1991). Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, София,

3. Мирчев, М. (2001). Основи на управлението, Варна