MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да повишат своята теоретична подготовка в областта на творчеството и да се запознаят с конкретни евристични методи, които да прилагат в реалната практика. Това ще им помогне да получат нови знания и да развият умения за творческо мислене. В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи в организациите. Тяхното изучаване и възможностите, които те предоставят в управлението, е логическо продължение на знанията получени от студентите в предишни управленски дисциплини.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основните компоненти на творчеството;

• - основните понятия, които се използват в евристичното мислене;

• - кои са бариерите пред творчеството и евристичното мислене;

• - кои са причините, които блокират процеса на креативното мислене;

• - кои управленски практики въздействат върху творчеството;

• - опита на водещите световни компании в областта на творчеството;

• - кои са основните пречки пред създаването на творчески климат в организацията;

• - основните правила при провеждане на евристични методи в управлението;

• - същността и съдържането на евристичните методи, които могат да се прилагат в управлението;

• - кои са предимствата, специфичните черти и ограниченията на различните евристични методи;

• - процеса на прилагане на различните евристични методи;

• - кога и как да прилагат разгледаните в този курс евристични методи;

• - кои са характерните черти на творческите личности в органзациите;

• - кои проблеми в организациите могат да бъдат решени с евристични методи.

2) могат:

• - да направят характеристика на творчеството и на евристичното мислене;

• - да определят начините за стимулиране на евристичното мислене;

• - да пояснят съдържанието на основните принципи на креативното мислене;

• - да разграничават различните модели на творческия процес;

• - да класифицират евристичните методи;

• - да прилагат модели за творческо мислене в управленската практика;

• - да изяснят ролята на ръководителя в процеса на прилагането на евристични методи в управлението;

• - да изяснят предпоставките за творчество в организациите;

• - да прилагат евристични методи за решаването на проблеми при управлението на организациите;

• - да анализират ефектите, получени при прилагането на евристични методи в управлението на организациите;

• - да се ориентират при избора на подходящ евристичен метод;

• - да установят необходимостта от прилагането на евристични методи при управлението на бизнес организациите.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания:

студентите трябва да притежават знания и умения по „Основи на управлението” и "Теория на организацията".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Творчество и евристично мислене. Основи на евристичното (креативното) мислене Творчеството в управлението на организациите.
  2. Евристичен метод “Мозъчна атака” (Брейнсторминг). Подходът "Делфи"- сравнителни характеристики.
  3. Приложение на евристични методи, при които се използват визуални техники - Метод “Диаграма рибена кост”, Метод “Табла с карти”, Метод на галерията, метод “Движение по стълба”, метод “Картините като генератор на идеи”, метод “Размествания”, метод “Малки листчета”, метод “Залепени точки”, метод “Засилена аналогия”, метод “Рисуване”,м етод “Скулптури”, метод “Игра на провокирани асоциации”, метод “Поздравителни картички”, метод “Повърхностни предположения”, метод “Изброяване”, метод “Концепция на вентилатора”, метод “Матрица на последователните свойства”, метод “Техника на куршума”, метод “Преструктурираща матрица”, метод “Сравнителни таблици”, метод “Систематизирано непосредствено встъпление”, метод “Техника на снежната топка”, метод “Дърво на решението”, метод “Визуален подход”, метод “Визуализиране на цел”, метод “Картографиране на находката”, Ка Жи Метод, метод на Крауфорд

Литература по темите:

1. Хаджиев, Кр., Евристични методи в управлението. Електронен учебник, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE, 2015

2. Доралийски, М. Такова. Творческо разрешаване на проблемите. Съвременни управленски практики. УИ “Стопанство”, С; 2004 г.

Допълнителна литература:

• И. Съйкова, С. Съйкова. Технология на творческото мислене. С; 1999 г.

Списания:

The Magazine on Critical and Creative Thinking

Innovation Management

Creative Learning Today

Journal of Creative Behavior

Creativity Research Journal

Creativity and Innovation Management

Internet източници:

www.winstonbrill.com

www.brainstorming.co.uk

www.mcb.co.uk

www.volusia.com/creative/

www.creativityworkshop.com

www.managinginnovation.com

www.managing-creativity.com

www.basadursimplex.com

www.directedcreativity.com

www.mindgenius.com

www.nowherefoundation.org

www.movingconstellations.com

www.curezone.com

www.ideagenerationmethods.com

www.zideas.com

www.mindtools.com

www.triz-journal.com

www.bnet.com

www.mycoted.com/creativity/

www.virtual-organization.net

www.edwdebono.com

www.virtualsalt.com

www.findarticles.com

www.entrepreneur.com