MBAM018 Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Целта на дисциплината е студентите да придобият знания за основните теоретико–приложни аспекти на бизнес прогнозирането и планирането, прилагайки съвременни концепции и средства при вземане на рационални бизнес решения. С изучаването ѝ студентите усвояват цялостния процес на бизнес прогнозиране и планиране, тяхното единство и различие.

Съдържанието на дисциплината включва характеристика на същността и етапите на процеса на бизнес прогнозиране, неговата еволюция и роля в бизнес планирането. Фокусът е поставен върху разработването на прогнози като база за създаването на различните раздели на бизнес плана на стартираща или съществуваща компания.

Същността и методологията за планиране на бъдещото развитие на компанията като цяло, както и на нейните основни функционални дейности (т.е. разработката на бизнес плана и неговите функционални раздели) са в основната на дисциплината „Бизнес прогнозиране и планиране“. В курса на обучение се изучават основните понятия и категории, аналитичните техники и процедури, свързани с разработването на бизнес план. Всеки отделен проблем, изискващ проучване, прогнозиране и вземане на решение, се разглежда самостоятелно като отделна задача и в общия контекст на взаимносвързаните цели на единния бизнес план.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на процеса на бизнес прогнозиране, неговата еволюция и роля в бизнес планирането;

• същността и предназначението на бизнес плана; изискванията при неговото разработване съобразно поставените цели;

• процеса на разработване и писане на бизнес план на съществуваща или стартираща компания;

2) могат:

• да използват различни методи за разработване на бизнес прогнози;

• да прилагат различни подходи, техники и инструменти за диагностика на бизнеса;

• да разработват система от цели и бизнес стратегии;

• да използват различни методики за разработване на отделните раздели на бизнес плана;

• да осъществяват интерактивни и итеративни процедури в процеса на съгласуваност, координация между отделните елементи на бизнес плана.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания по дисциплините основи на мениджмънта, маркетинг, финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Бизнес прогнозиране. Същност, характеристика, еволюция. Място и роля на бизнес прогнозирането в плановия процес
 2. Методи за разработване на прогнози. Приложение на прогнозите в процеса на планиране.
 3. Същност и значение на бизнес плана. Съдържание на бизнес плана. Методология на разработка на бизнес плана.
 4. Място на мисията в процеса на разработка на бизнес плана. Система от цели. Генериране на идея за разработване на бизнес план
 5. Същност и компоненти на фирменото обкържение. Модели за изследване.
 6. Подходи и аналитични инструменти за диагностика на бизнеса
 7. Анализ на конкурентите. Конкурентни стратегии.
 8. Прогнозиране на продажбите. Методи за прогнозиране на продажбите по етапи на жизнения цикъл.
 9. Маркетингов план. Същност, елементи и взаимодействие с другите раздели на бизнес плана.
 10. Оперативен (производствен ) план
 11. Финансови проекти. Същност и методика за тяхното разработване
 12. Разработване на финансови проекти. Връзка с другите раздели на бизнес плана
 13. Управление на паричните потоци.
 14. Представяне на бизнес плановете – защита и дискусия
 15. Представяне на бизнес плановете – защита и дискусия

Литература по темите:

• Славова, И., Бизнес планиране и прогнозиране, НБУ, 2012

• Славова, И., Бизнес стратегии, планове, бюджети, Изд. Сиела, С., 2011

• Бароу, П., Най-добрите бизнес планове, Подготовка и представяне, Изд., „Класика и стил”ООД, С., 2001

• Paley, N., Successful Business planning, McGraw-Hill Inc., 2004

• J.Covello, B.Hazelgeren, The Complete Book of Business Plans, 2000, Sourcebooks trade

• T.Zimmerer, N.Scarborough, Effective Small Business Management, Seventh Edition, Prentice Nall, 2003