MBAM016 Организация и управление на проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично – методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

Целта на курса е да:

? даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

? проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

? Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

? Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:
Стопанско управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проекти и тяхното управление
 2. Структурен подход за управление на проекти
 3. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия
 4. Проекти и участници
 5. Управление на обхвата
 6. Управление на организацията
 7. Управление на времето
 8. Първа текуща проверка - тест върху теми 1-6. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25% Тестът се провежда в зала или през платформата за електронно обучение Мудъл-НБУ
 9. Управление на разходите
 10. Управление на качеството
 11. Управление на риска
 12. Ръководители (лидери) и екипи
 13. Философия на екипния модел презпризмата на Каценбах и Смит
 14. Втора текуща проверка - тест върху теми 7-12. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25% Тестът се провежда в зала или през платформата за електронно обучение Мудъл-НБУ

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

8. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

9. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека „Стопански свят”, Свищов 2010

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на двата теста през семестъра (провеждат се след тема 6 и след тема 12) и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.