MBAM015 Организационно поведение

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Организационното поведение (ОП) се представя като постоянно развиваща се

интердисциплинарна област на познанието.

• Разглеждат се основните измерения на ОП, като студентите се запознават с водещите концепции на мениджмънта, поведенческите науки и тяхното приложение в организацията и нейното развитие.

• Систематизация на понятия, категории и инструментариум за въздействие, чрез конкретни подходи, тактики и административни практики.

Основни цели, подчинени на теоретико - приложно изложение на материята и съвременното изискване към обучението - казуси, ситуации и задачи за самостоятелна работа

1.Организационното поведение (ОП) да се представи като важна част от модерното познание за съвременния свят, в който заедно с функционирането на нов тип организация като непрекъснато самообновяваща се система, се изискват и способности да се действа с тенденциите на това всеобхватно ускорение. Но и като възможности да акумулираме ефективните модели на управление, да се приобщаване към световните образци, които да ги вграждаме в собствената си практика.

2.ОП като научна област, учебна дисциплина и приложен инструмент да се анализира чрез динамиката и измеренията на личността и групите в контекста на развиващите се организации, на основата на различни концепции и подходи от теорията на организацията, психологията и опита от практическия миниджмънт, управленското консултиране, управлението на човешките ресури и т.н. Този синтез от теории за поведението на хората в променящите се организации представя ОП като постоянно развиваща се дисциплина.

3.Приложението на разнообразието от подходи за анализ и прогнозиране на поведението - изследователски процедури, емпирични изследвания, методи и техники за ефективно управление на хората в организациите, са в зависимост от конкретните ситуации, променящите се условия на средата, различните организационни структури и стратегии за организационно развитие

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.

2. Могат анализират организационното поведение като приложен инструмент за диагностициране на реални ситуации и съответен инструмент за въздействие в организацията.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• По дисциплини, които да търсят пресечните точки на личността, нейната дейност в организацията, ефективното управление на груповите процеси и т. н., като основи на мениджмънта, психологията, социологията и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Мениджмънт и лидерство (под ред. на Д. Панайотов), НБУ, С., 2008 .- глава І, ІІ, VІ, VІІ, ІX, X

2. Панайотов, Д. Организационно поведение, НБУ, С. 2003.

3. Паунов, М. Организационно поведение, С., 1997.

4. Смит, Х., Джон Уекли. Психология на организационното поведение, 1992.

5. Лютенс, Фред. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.- М. 1999.

6. Cohen A., S., Fink, H. Gadon and R. Wilitsg. Effective Behaviour in Organizations, IRWIN, Homewood, III, 1988.

7. Davis K., Organisational Behaviour, New York, MakGraw – Hill, 1991

8. Dunettte M., Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Chicago, Rand McNally, 1996.

9. Хофстеде Х. Култури и организации, С., 2001.

Средства за оценяване:

Процедура и механизми на оценяване по ”Организационно поведение”ДО – 2010

Драги студенти,

Предлагам Ви следната процедура за нашето взаимодействие и оценяване на получените знания и умения:

1. На 27.11 е втората ни консултация – на нея ще обсъдим поставените задачи по време на първата консултация, както и пояснения, допълнения по основните теми.

2. На 30.11 ще се проведе текущото оценяване.

Основни изисквания и стъпки на оценяването:

1. Тези от вас, които изпратят Казуса до 29.11. и защитят две от поставените задачи (според изискванията, поставени от първата консултация) на втората консултация, имат възможност да се освободят от текущото и финалното изпитване.

2. Другите форми на оценяване са:

- казус (предаден на 29.11) и текущо оценяване;

- казус и финално оценяване

Поставени задачи на първата консултация при презентацията на курса за семестъра:

Първата задача е избор от:

1.Анализ на актуален въпрос (тема) от проблематиката на курса - по материали на Harvard Busines Review, посочени в презентацията Разработката е 4-5 стр. и съдържа основни идеи в статията, изводи и лична позиция. Най-много точки се получава по публикация от последната година.

2.“Организационно поведение и български манталитет” – 4-5 стр. под формата на есе, с размисли, констатации и препоръки за съвременните организации.

Втората задача е избор от:

1.“Сравнителен анализ на концептуалните модели” – нови допълващи идеи и лична интерпретация от други източници, минимум 2-3 стр.

2.Съвременни изследвания по Хофстеде,Тромпенаарс и др. – систематизация на основните изводи по тях, с критични преценки и лична позиция, минимум 2-3 с.

3.Казус за капитан Брусар - от първа тема, с лична интерпретация в 2-3 стр

Желая ви успех!

доц. д-р Димитър Панайотов