MBAM014 Стратегически мениджмънт

Анотация:

В настоящия курс са представени същността, предмета, технологията и методологията на стратегическия мениджмънт.

Основните цели на курса са: запознаване на студентите с методологията и научния инструментариум за стратегическо управление на организациите; осигуряване на теоретични знания и практически умения на студентите за прилагането на комплексния подход при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от изпълнението на стратегията; изучаване на основните подходи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на стратегиите на организациите; изграждане на умения за работа в екип в реална бизнес среда.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Историческата еволюция и същност на стратегическия мениджмънт;

" Главните концепции, процеси и роли, предмет на стратегическото управление;

" Значението и характеристиките на факторите, оказващи съществено влияние върху успешното управление на стопанските организации;

" Съдържателните и технологични особености на системния подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, както и тяхното значение за процесите на анализа и оценяването на изпълнението на стратегиите;

" Структурата и характеристиките на външната среда на организацията. Съществуващите в управленската наука подходи за прогнозиране на измененията на елементите от общата и специфична външна среда, както и техниките за проектиране и адаптиране на организационните структури, с цел постигане на стратегическите цели;

" Същността и значението на стратегическото планиране за изпълнение на стратегиите. Типовете стратегии и техните особености;

" Основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите;

" Ролята на мениджърите за ефективното и ефикасно управление на ресурсите на организацията за постигането на стратегическите цели.

2) могат:

" Да дефинират същността и да оценяват концепциите, процесите и ролите на стратегическия мениджмънт;

" Да идентифицират и анализират общите характеристики за успех на организациите;

" Комплексно да анализират и оценяват стратегическия управленски процес, използвайки принципите на системния научен подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, разгледани в настоящия курс;

" Да избират техники и методи за прогнозиране, изследване и оценка на влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на стопанската организация, както и да взимат обосновани решения за структурното й изграждане и адаптиране, с цел изпълнение на стратегията;

" Да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите (глобални, интернационални, корпоративни, функционални и оперативни);

" Да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегията;

" Да вземат решения за прилагането на изучените в курса методи и техники за контрол на изпълнението на стратегиите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" съгласно тематичните програми на изучаваните в предходните семестри дисциплини:

o "Икономика на предприятието";

o "Маркетинг";

o "Производствен мениджмънт";

o "Управление на операциите".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. BЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ
  2. ПРОЦЕСИ И РОЛИ НА стратегическия мениджмънт
  3. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
  4. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
  5. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ
  6. ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
  7. ИЗБОР НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ
  8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ
  9. СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
  10. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К., Стратегически мениджмънт, Лекционен курс, MOODLE, НБУ, 2012;

2. Тарраго, Ф, Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

3. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000.

4. Aaker, D., Strategic Market Management, University of California, Barkeley, 2002.

5. Campbell, D., Business Strategy, Palgrave MacM, 2011.

6. Dupuy, Fr., Business for 21st Century, , Palgrave MacM, 2011.

7. Johnson, Gerry, Strategique/Exploring Corporate Strategy/, University of Oxford, 2005

8. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986.

9. Maclennan, Strategy Execution, Taylor&Francis, 2009

10. Ringland, Gill, Scenario Planning/Managing for the future/, 2008

11. Santow, J., Международни делови преговори и етика в бизнес стратегията, 2006

12. Stacey, R., Strategic management and organizational dynamics: the challenge of complexity, Harlow: New York: Financial Times, 2000.

Допълнителна литература:

13. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997.

14. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, С., 1991 г.

15. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001.

16. Панайотов, Д., Стратегическо планиране, Варна 1990.

17. Almany, A., Strategic Management: A Framework for Decision Making and Problem Solving, 1992.

18. Ansoff, H. I., Edward J. McDonnell, Implanting Strategic Management, 2-nd ed., Prentice Hall International (UK) Ltd,1990.

19. Avery, Sustainable Leadership, Taylor&Francis, 2011

20. Bawman, Cliff, Asch, David, Strategic Management, 1987.

21. David, F., Strategic Management, 1993.

22. Dunphy, Organizational Change for Corporate Sustainability, Taylor&Francis, 2007.

23. Furrer, Corporate Level Strategy, Taylor&Francis, 2010.

24. Gimbert, Xavier, Think Strategically, Palgrave MacM, 2011.

25. GREINER, management Consulting Today and Tomorrow, Taylor&Francis, 2009.

26. Kariv, Entrepreneurship, Taylor&Francis, 2011.

27. Marcus, A., Strategic Foresight, Macmillan Publishers Limited, 2011.

28. Mintzberg, H., J. Quinn, The Strategy Process, 1991.

29. Pearce, J., R. Robinson, Strategic Management -Formulation and implementation, Illinois, 1988.

30. Pettinger, Organizational behaviour, Taylor&Francis, 2010.

31. Proctor, Creative Ploblem Solving for Managers, Taylor&Francis, 2009.

32. Sharplin, A., Strategic Management, 1985.

33. Storey, Leadership in Organizations, Taylor&Francis