BCRM405 Езикова регионална компетентност

Анотация:

Целта на курса е да даде на студентите от програма "Бизнес комуникации" една обща картина за Русия, като очертае съществените етапи от историята на страната заедно с най-главното в руската култура, отразяващо духа на руската нация.Студентите да познават в основни линии характерните особености на живота в Русия, нейната култура, бита и традициите на рускоговорящия свят. Курсът е важна част от професионалната подготовка на специалисти по руски език.Той включва най-важните проблеми на историческото и културно развине на русия, а също така актуалните въпроси на съвременното състояние на руското общество като резултат от историческия му път, взаимоотношенията с другите страни, постиженията и проблемите на световната цивилизация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще тръбва добре да познават най-важните проблеми на историческото и културно развитие на Русия, а също така да са запознати с актуалните въпроси на съвременното развитие на руското общество.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:Необходими за съответното езиково ниво, тъй като курсът се води на руски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Верещагин Е.М., КостомаровВ.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного.М., 1990.

2. Образ России в мировой культуре и образы других стран в русской культуре 19-20в. /под.ред.Е.П.Челышева, М., 1998.

3.Прохоров Ю.Е. Страноведение, лингвострановедение, культуроведение.М., 1996.

4.Соловьев В.М. Тайны русской души, М., 2002.

Средства за оценяване:

реферат, презентация