MBAM027 Проект: Управленски функции и организационно поведение

Анотация:

• Организационното поведение (ОП) се представя като постоянно развиваща се интердисциплинарна област на познанието, като акцентите са върху анализ и приложението на управленските функции, тяхното отражение и зависимости с организационното поведение.

• Разглеждат се основните измерения на ОП, като студентите се запознават с водещите концепции на мениджмънта, поведенческите науки и тяхното приложение в организацията и нейното развитие.

• Систематизация на понятия, категории и инструментариум за въздействие - чрез конкретни подходи, тактики и организационни практики.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Значението и необходимостта от акумулирането на ефективни модели за организационно поведение и управление.

2) могат:

• Да диагностицират реални ситуации в организацията с прилагането на съответен инстументариум за въздействие.


Предварителни изисквания:
• По основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Панайотов, Д. Организационно поведение, НБУ, С. 2003, 2006, 2009 електронно издание

2. Панайотов, Д. Психологически аспекти на управленския процес, В:Психология на бизнеса, 2006,8,11, НБУ

3. Паунов, М. Организационно поведение, С., 1997, 2007

4. Смит, Х., Джон Уекли. Психология на организационното поведение, 1992.

5. Лютенс, Фред. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.- М. 1999.

6. Cohen A., S., Fink, H. Gadon and R. Wilitsg. Effective Behaviour in Organizations, IRWIN, Homewood, III, 1988.

7. Davis K., Organisational Behaviour, New York, MakGraw – Hill, 1991

8. Dunettte M., Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Chicago, Rand McNally, 1996.

9. Хофстеде Х. Култури и организации, С., 2001.

Средства за оценяване:

? Изисквания: Активност на студентите по време на занятията и изпълнение на всички поставени задачи и за провеждане на изследване за управленските функции и тяхното влияние върху организационното поведение; Представяне на курсовите задачи по изследването в заключителни семинари..