MBAM026 Проект: Стратегии за ефективно влияние в организацията

Анотация:

• Да се осмисли ролята, предназначението и възможностите от приложението на медиацията при водене на преговори и сключване на сделки в бизнеса (като подход, ефект и съвкупност от тактики).

• Да се овладеят уменията за използванена цялостната процедура на медиация, разнообразието от тактики, прийоми за делово общуване и екипно взаимодействие.

• Да се използва техниката за медиация на основата на формулиране и изготвяне на персонални схеми за делово общуване, събеседване, етапи на преговори и сключване на сделки в различни ситуации, преодоляване на бариери от различен характер, промяна на тактиката за управленска интеревенция в неопределена среда.

• Основни етапи на семинара (практикума): всеки студент или екип на основата на получената консултация изготвя и защитава персонална схема за водене на преговори в зависимост от спецификата на конкретната организация, нейното развитие, възможните сценарии и тактики за управленско въздействие; извеждат се ключовите понятия, конструкти, процеси, явления, ефекти, психологически закономерности и тенденции при общуването (теоретико-приложен анализ); предлагат се варианти за разрешаване на казуси като се оценява тяхната многоаспектност и възможни решения.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Систематизацията от тактики и прийоми за различните форми на комуникации в организацията, управлението и бизнеса.

2) могат:

• Да прилагат разнообразие от подходи в комуникативни ситуации и взаимодействия в бизнессредата при водене на преговори и сключване на сделки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Кроскултурен мениджмънт, Бизнескомуникации, Организационно поведение, Психология на бизнеса и управлението.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Комуникационният процес в контекста на междуличностните отношения. Същност и основни предназначения на комуникацията в бизнеса и управлението.
  2. Комуникациите като културно обусловен процес. Междукултурна комуникация. Различни аспекти на междукултурната комуникация. Междукултурна комуникация в многонационални компании.
  3. Комуникацията като личностен феномен в организацията. Изисквания и измерения. Закони на човешките отношения.
  4. Бариери в общуването. Психологически закономерности и тенденции. Вътрешни и външни причини.
  5. Ефекти на междуличностните отношения. Феномени на контакта. Систематизация и основни индикатори за разпознаване на комуникативни ситуации.
  6. Същност на бизнесмедиацията при водене на преговори. Тактики за водене на преговори, беседи и интервюта. Принципни положения на деловото общуване.

Литература по темите:

1. Гисберт Б., Руководство по ведению преговоров,М., 1996

2. Карас Ч., Търговските преговори – стратегии и тактики, С., 1995.

3. Киршнер Й., Манипулирайте, но правилно, С., 1994.

4. Оховен М., Магията на успеха. Стратегия на мощния продавач, С., 1993.

5. Стайков Л., Фирмена култура и комуникация, С., 1995

6. Панайотов, Д., Бизнес медиация и водене на преговори, В: Мениджмънт и лидерство (2008), НБУ, С.

7. Панайотов, Д., (2002), Психология на бизнеса, Сиела, С., 2006, 8, 11, НБУ

8. Оховен М., Магията на успеха. Стратегия на мощния продавач, С., 1993.

9. Рамчев К., Комуникации в бизнеса, С., 2000.

10. Хофстеде Г., Култури и организации, С., 2001.

11. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М., Бизнес-комуникации, СПб., 2001.

12. Bovec C. L., Thill J. V., Business Communication Today, N. Y., 1987.

13. Chaney L. H., Martin J. S., Intercultural Business Communication, N. J.: Prentice Hall. Upper Saddle River, 2000.

14. Costley D. L., Todd R., Human Relations In Organization, West Publishing Company, N. Y., 1987.

15. DeVitto J. A., Human Communication: the Basic Course, N.Y., Harper Collins College Publishers, 1994.

16. Dominick J. R., The Dynamics of Mass Communications, N. Y., 1990.

17. Hybels S., Weaver ІІ R., Communicating Effectively, N. Y., 1989.

18. Fatehi K., International Manegement: A Cross-Cultural and Functional Perspective, Upper Saddle River, N. J.: Prantice Hall, 1996.

19. Gudykunst/W. B., Binging Differnces: Effective Intergroup Communications. Thousand Oaks, Sage Publications, 1994.

20. Mead R., Cross-Cultural Management Communication, London: John Wilew & Sons, 1990

Средства за оценяване:

Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка се състои от оценките на анализа и презентацията, с тежести съответно 70 % и 30%.