MBAM019 Икономика за мениджъри

Анотация:

Икономиката за мениджъри е концентрирана към прилагане на Икономическата теория, особено Микроикономиката, за практическо решаване на управленски проблеми и повишаване качеството на управленските решения

свързана е с разработване на решения за оптимално разпределение на ограничените ресурси между конкуриращи се начини на използване както в частния, така и в обществения сектор на икономиката.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът има за цел да даде знания и практически умения за решаването на реални икономически проблеми, с които се сблъсква управлението на бизнеса и по конкретно:

• Анализ на потребителското поведение и на основните детерминанти на потребителското търсене;

• Оценка на взаимовръзката между еластичността на търсенето и приходите на фирмата;

• Взаимовръзката между технологичния избор и производствените разходи на фирмата;

• Оценка и сравнителен анализ на различни пазарни структури и на ефективността на ценообразуването, практиките на ценообразуването и ценовата стратегия на фирмата;

• Анализ на икономическата роля и политика на държавата по отношение на бизнеса;


Предварителни изисквания:
Микроикономика

Макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Managerial Economics, Dominic Salvatore, Harcourt Inc.,2001

Управленческая экномика, К.К. Сио, Инфра-М, 2000

Допълнителна литература

J. R. Davis, Semoon Cang, Principles of Managerial Economics, Prentice-Hall, 1986

М. Портър, Конкурентни предимства на нациите, изд. Класика и стил, 2004

Средства за оценяване:

Студентите, които посещават редовно занятията, могат да бъдат освободени от изпит с текуща оценка, формирана по следния начин:

• контролни - две – всяко по 35% с оценка не по-малка от среден.

• разработване и защита на курсова работа 30% (по избрана след консултация с преподавателя тема от предметната област)