ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език

Анотация:

Курсът "Лексикология и словообразуване в италианския език" се състои от 30 академични часа и запознава студентите с основната проблематика, свързана с лексическите единици и техните взаимоотношения в контекста. Разглеждат се словообразуването и проблемите на значението, закономерностите за приемане в езика на заемки, чуждици и интернационализми.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- познават и ползват свободно терминологичния апарат на семантиката и лексикологията;

- владеят основните словообразувателни модели в съвременния италиански език;

- умеят да прилагат на практика получените знания (в преподавателската или преводаческата си практика).
Предварителни изисквания:
- Много добро ниво на владеене на италиански език;

- основни познания в областта на общото езикознание;

- умения за работа с платформата за виртуално обучение MOODLE на НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Serianni, L., Grammatica italiana (italiano comune e lingua letteraria), con la collaborazione di Alberto Castelvecchi, UTET Libreria, Torino, 1989.

Dardano, M. e Trifone, P., La lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1997

Asnaghi, E., Manzo, C., Nicolaci, P., Rocco, R., Grammatica italiana - comunicazione e testi, Casa editrice CEDAM, Padova, 1997.

Ambroso, S., Stefancich, G., Parole - 10 percorsi nel lessico italiano, Bonacci editore, Roma, 1993.

Средства за оценяване:

- Участие в дискусии по време на интерактивните лекции;

- Самостоятелна работа;

- Задания, давани в MOODLE NBU.

При незадоволителни изяви по време на семестъра или при непосещаване на лекционния курс, студентите се явяват на устен изпит в рамките на сесията.