RUSB811 Синтаксис на руски език

Анотация:

Курсът по синтаксис е част от общия курс “Съвременен руски език”, посветен на разглеждането на различните равнища на езиковата структура. Цикълът от лекции по синтаксис е построен като естествено продължение на предходните части от общия курс и съдържа систематизирано описание на синтактичната система на руския език, нейните единици, правилата на тяхното образуване и функциониране.

Основна цел на лекционния курс е да запознае студентите с универсалните и вариативни принципи на организация на руската синтактична система.

Задачите на този курс включват:

1) изложение на руското традиционно синтактично учение, представляващо оригинално развитие на общоевропейската граматична теория в нейното приложение към руския език;

2) запознаване на студентите с новите, нетрадиционни направления в синтактичната теория, предлагане на систематизиран материал от областта на формалния, семантичен и комуникативен синтаксис;

3) представяне на съвременните методи в изследване обектите на синтаксиса;

4) запознаване с метаезика на синтактичното описание.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

По време на практическите занятия студентите придобиват и затвърдяват определени навици на синтактичен анализ. Словосъчетанията се описват от гледна точка на тяхната структура и смислови отношения между компонентите. Основно внимание се отделя на изречението. Анализира се неговата денотативна, семантична, синтактична и комуникативна структура.


Предварителни изисквания:
Ниво В1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Блажев Б. И., Йотов Ц. Д. Синтаксис современного русского языка. С., 1992.

2. Николова А. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций. Шумен, 2002.

3. Современный русский язык. Ред. В. А. Белошапков а . М., 1989. Раздел «Синтаксис».

4. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Част ь III . Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.

5. Современный русский язык. Часть 3. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Ред. П. П. Шуб а . Минск, 1983.

6. Градинарова А. А. Русская пунктуация в сопоставлении с болгарской. Пунктуация простого предложения. С., 1998.

7. Градинарова А. А. Генеративизм: Синтаксические теории. С., 2001.

Средства за оценяване:

Тест и самостоятелна работа