RUSB711 Морфология на руски език

Анотация:

Морфологията като съставна част от теоретичния курс по съвременен руски език има за цел да формира лингвистична компетентност в областта на морфологичния строеж на руския език.

В раздела по морфология се дават теоретични знания : 1) за описание в съответната система от понятия на граматичните (морфологични) явления в тяхната връзка и взаимодействие; 2) за системата на словоизменение на отделните граматически класове от думи, като се отчитат закономерностите на процеса и възможните изключения от него; 3) за морфемния състав и словообразователните свойства на руските думи.

Практическите уменията като цел на обучението по морфология са за морфологически анализ на текста (разпределение на думите по граматични класове и лексикално-граматични разряди); определяне на мястото на всяка граматична форма в съответната парадигма и въз основа на връзките и с другите граматични форми и парадигми), анализ на присъщите й морфологични категории – характеризиращи лексемата и конкретната словоформа; образуване на отделни граматични форми и анализ на тяхната семантики.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В раздела по морфология се дават знания :

• за описание в съответната система от понятия на граматичните (морфологични) явления в тяхната връзка и взаимодействие;

• за системата на словоизменение на отделните граматически класове от думи, като се отчитат закономерностите на процеса и възможните изключения от него;

• за морфемния състав и словообразователните свойства на руските думи.

Уменията , които се очаква да бъдат усвоени от студента, са свързани с

• морфологическия анализ на текста (разпределение на думите по граматични класове и лексикално-граматични разряди;

• определяне на мястото на всяка граматична форма в съответната парадигма и въз основа на връзките и с другите граматични форми и парадигми)

• образуване на отделни граматични форми и анализ на тяхната семантики.


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на руски език - В1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Валгина Н.С. и др. Современный русский язык. М., 1966

Виноградов В.В. (под ред.) . Современный русский язык (морфология). Изд. МГУ 1952

Гвоздев А.Н. . Современный русский литературный язык. ч.І (любое издание)

Галкина-Федорук Е.М. (под ред.) . Современный русский язык. ч.ІІ Изд. МГУ 1964

Белошапкова В.А. (под ред.). Современный русский язык (любое издание)

Грамматика современного русского языка. М. 1970

Русская грамматика. т.І, М., 1982

Тагамлицкая Г.А. Современный русский литературный язык. Морфология. С., 1983

Розенталь Д.Э. (под ред.) Современный русский язык. ч.І, М., 1979

Шанский и др. Современный русский литературный язык. Л., 1981

Лопатин В.В., Милославский, Шелякин М.А. Современный русский язык. Словообразование. Морфология. М., 1989

Краткая русская грамматика. Н.Ю.Шведоовй и В.В. Лопатина. М., 1989.

Русский язык. Энциклопедия. Гл.ред.Ф.П.Филин. М., 1979.

Краткий справочник по современному русскому языку. (под ред. Леканта П.А.) М., 1995. – раздел Морфология. – стр.188-264.

Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (морфология). Шумен, 1996.

Ковачева Н., Йотов Ц. Сборник упражнений по современному русскому языку. София, 1982.

Димитрова С. Хрестоматия по морфологии современного русского языка. Пловдив, 1996

Средства за оценяване:

Оценката на изпита се образува от показаните на изпита знания и оценка на уменията в практическата част на изпита. Взима се предвид участието в семинарните занятия, успешното решаване на контролните работи, подготвянето на рефератите, конспектите на обсъжданите статии.