ENGB711 Семантика и лексикология на английския език

Анотация:

Този 15-седмичен лекционен курс е предназначен да предостави цялостно въведение в основните концепции и типове данни в семантиката, лексикологията и словообразуването. Курсът е организиран в три части. Започва с историческа перспектива на основните идеи и теории, които са оказали влияние върху изучаването на думите и значението, и след това изследва основните съвременни подходи към семантиката и лексикологията. Специален акцент е отделен на структурализма и когнитивната семантика. Част втора се фокусира върху описанието на значението и неговите последици за лексикалния анализ: типове значение, синтагматични и парадигматични отношения, смислови отношения (хипонимия, полисемия, омонимия, синонимия и антонимия), метафорични и метонимични промени, лексикални полета. Третият модул разглежда източниците на английската лексика, нейното обновяване и растеж, процесите на словообразуване. Разглеждат се накратко някои аспекти на фразеологията и лексикографията.

Цели: Курсът цели:

- да запознае студентите с основни термини и понятия в лексикалната семантика;

- да предостави на студентите въвеждащи теоретични знания за семантичната и лексикалната организация на езика;

- да обучи студентите да оценяват критично основните подходи в лексикалните изследвания;

- да развивие способността на студентите да оценяват критично възложеното четене;

- да даде на студентите теоретични и практически познания за природата на английския лексикон: неговата структура, принципи на организиране и основните процеси в работата;

- да помогнете на студентите да се научат как да прилагат теоретични концепции и умения за критично мислене към анализ на данни и практически задачи за решаване на проблеми по отношение на английския речник;

- да насърчи студентите да възприемат по-широк интердисциплинарен и междуезиков подход към лексикалните явления и да задълбочат разбирането си за взаимосвързаността на лингвистичните дисциплини;

- да разшири осведомеността на студентите за практическото значение на тяхното изучаване на английската лексика за целите на обучението по английски език и превода;

- да насърчи студентите да прилагат придобитите знания и умения за по-нататъшно самостоятелно изучаване на лексикология и лексикография.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Резултати от обучението:

Резултати от знанията: При успешно завършване на този курс студентите ще:

- се запознаят с основните термини, използвани в семантиката и лексикологията;

- разбират основните понятия и принципи, използвани в семантиката и лексикологията;

- придобият разбиране за основната семантична теория и нейното значение за изучаването на английски език;

- придобият знания за структурата на английския лексикон и основните деривационни процеси в английския език;

- получат общо разбиране за качествен и статистически анализ на лексикални данни;

- придобиване на въвеждащо разбиране на връзките между рамка, теория, анализ и данни в лексикалната семантика и в по-широк макролингвистичен и когнитивен контекст

Резултати от способностите: До края на курса студентите ще могат да:

- демонстрират разбиране на ключови термини и понятия в лексикалната семантика;

- четат основна литература по семантика и лексикология с добра степен на разбиране;

- критично разглеждане и тълкуване на теории и модели, които са се появили в областта на семантиката, лексикологията и лексикалната деривация;

- оценяват мястото на лексикалната семантика в по-широкия контекст на лингвистиката и другите когнитивни науки;

- прилагат теоретични познания и подходящи техники за описване и анализиране на лексикални данни в дейности за решаване на проблеми;

- обсъждат специфични аспекти на значението на думата, описват основните характеристики на английския речник, обясняват механизмите на словообразуване по отношение на продуктивността и др.

- подобрят изследователските си умения, така че да могат да планират, изпълнят и представят част от изследването, самостоятелно или като член на група; по време на курса от студентите ще се очаква да:

o обобщават и оценяват критично определената за четене литература

o търси, събира и организира лексикални данни за решаване на различни проблеми

o произвеждат независими и информирани анализи на лексикални явления

o поставят резултатите от своите анализи в подходящ теоретичен контекст

o идентифицират техните източници и цитират доказателства по подходящ начин

o докладвайте констатациите в подходяща форма: или чрез писане на аргументирани есета и доклади, или чрез правене на точни и последователни презентации

o водят добри записи за тяхната работа

- подобряване на някои допълнителни умения, включително умения за устна и писмена комуникация и презентационни умения;

- едновременно развиват академични езикови умения, тъй като от студентите ще се изисква да разбират езиково и концептуално взискателни текстове и да произвеждат сложен писмен и устен езикСтойностни резултати: До края на курса от студентите се очаква да:

- развиват уважение и признателност към научния подход към разбирането на езика;

- оценяват предимствата на активното учене и интелектуалната строгост;

- оцени полезността на внимателното внимание към сложността на данните;

- осъзнават важността на управлението на самостоятелната си работа;

- придобият представа за това как науката за лексикалната семантика се свързва с други важни аспекти на човешкото познание.


Предварителни изисквания:
- С1 ниво на английски език

- курс по общо езикознание

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Learning Resources:

Required Reading:

1. Dirven, R. and M. Verspoor. 1998. Cognitive exploration of language and linguistics. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. (The book is available in the NBU library: Ч 800 / D 62)

2. Cruse, D. A. 1986. Lexical Semantics. CUP.

Lecture materials developed by Amelia Mareva and published on MOODLE/NBU

Further Reading:

1. Bauer, L. 1987. English Word Formation. CUP.

2. Jackendoff, R. 1990. Semantics and Cognition. The MIT Press. (The book is available in the NBU library)

3. Lehrer, A. Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1974.

4. Lewis, M. The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Language Teaching Publications, 1993.

5. Lyons, J. 1995. Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. (The book is available in the NBU library)

6. Molhova, J. 1976. Outlines of English Lexicology. Naouka I Izkoustvo, Sofia.

7. Pencheva, M. 2001. What’s in a Word. St Kliment Ohridski University Press. Sofia.

8. Пенчева, М. 1991. Английското словообразуване. Факти и проблеми. Университетско издателство „Климент Охридски”, София.

Dictionaries:

Oxford English Dictionary (also via library website: www.uce.ac.uk/library/public

Dictionary.com: http://dictionary.reference.com/

Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/

Bank of English: www.cobuild.collins.co.uk

World Wide Words: www.worldwidewords.org

Ask Oxford: www.askoxford.com

Средства за оценяване:

Учебни дейности: разговорни лекции; групови дискусии и упражнения в клас; индивидуални презентации; самостоятелна подготовка и четене на студентите; подготовка на портфолио: писмени резюмета и коментари по възложените четения, събиране и анализ на данни.

Изисквания към курса: От студентите се изисква да посещават часовете, да работят с учебните ръководства и да подготвят задачите си за портфолио навреме. Също така е важно студентите редовно да проверяват уебсайта на курса, тъй като там ще бъдат публикувани практически упражнения. Студентите се насърчават да използват активно приемното време, за да задават въпроси по темите, с които изпитват затруднения.