RUSB511 Фонетика и фонология

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Лекциите имат за цел да запознаят студентите с артикулационните механизми на речта, класификацията на звуковете и техните функции, фонемната система на руския език, с принципа на руския правопис

• Студентите получават знания за суперсегментните единици – сричка, дума, фраза и т.н. и тяхното функциониране в звучащата реч, за ролята на ударението и интонацията в руския език

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• артикулационните механизми на речта, класификацията на звуковете и техните функции, фонемната система на руския език, с принципа на руския правопис

2) могат:

• да анализират словоформите с оглед на съвременния руски правопис

• да извършват анализ на отделните сегментни единици от фонетична и фонологична гледна точка

• да усвоят фонетичната транскрипция;

• да могат фонетично правилно да четат и говорят на руски език


Предварителни изисквания:
• Необходими за съответното ниво-B1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Руски език. – самоучител в диалози. Анна липовска, Елка Цочева, Лиана Гочева

• Речници: тълковни и двуезични

• Практическа руска граматика. Емилия Гочева, Лиана Гочева

• Фонетика. Панов М.,

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50%