MBAM767 Проект: Маркетинг

Анотация:

Целта на разработването на проекта е да ес приложат напрактика знанията помаркетинг в практическа разработка.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

*съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

*процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

* разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

*получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

*да използват маркетинговия категориен апарат напрактика;

*да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ, НЕОБХОДИМОСТ, КАТЕГОРИЕН АПАРАТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПАЗАРНО СЕГМЕНТИРАНЕ ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС ЦЕНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ И ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

Литература по темите:

Котлър, Ф., Маркетинг 5.0, Локус

Котлър, Ф., Фернандо Триас де Бес, Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013

Котлър Ф., Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

Младенова, Г., колектив, Маркетинг, Издателски комплекс – УНСС, 2012

Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 2006.

Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

Kotler, Ph., Kotler for Marketing. How to create,win and dominate markets, free press,2012