MBAM765 Проект: Финанси

Анотация:

Курсът е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;
Предварителни изисквания:
Основни знания по макро и микро икономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични и практически основи на финансите. Избиране на тема, разработване и представяне на самостоятелното изследване.

Литература по темите:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Димитрова, Р и колектив Въведение във финансите, С., НБУ, 2019

• Илиев, Б. Основни принципи на застраховането, 2010

• Калчев, Е. Данъчи и данъчна политика, НБУ, 2011

• Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия – М, С., 2009

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000