MBAM759 Проект: Счетоводство

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите за работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той дава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията. В него се поставят основите на практическата работа с казуси и задачи.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните понятия, принципи и изисквания към счетовоството.

• Характеристиката и особеностите на обекта, предмета и методологията на счетоводството.

• Основните правила, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие.

2) могат:

• да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

• да характеризират и класифицират имуществото на предприятието и неговите източници на придобиване;

• да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

• да се познават и прилагат принципите на счетоводството;

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

• да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции.

• да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

• да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:
• Икономика

• Основи на финансите

• Основи на управлениетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеждане в материята на курса и разясняване на заданието за разработване.
  2. Практическо проучване и изготвяне на предварително зададено задание.

Литература по темите:

• Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

• Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

• Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство „Форком”, 2006 г.

• Национални счетоводни стандарти.

• Международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансови отчети.

• Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

• Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

• Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

• Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник от решени и нерешени задачи и казуси). – София, НБУ, 2014 г.