MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика

Анотация:

Разработката е в рамките на 15 стандартни машинописни страници. В нея – по избор на студента - се анализира важен (значим) проблем или аспект от предметната област на някое от посочените по-долу тематични направления.

Студентите избират конкретна тема на своята разработка измежду следните тематични области:

1. Ефект на световната икономическа криза 2008-2009 г. върху международната търговия: от глобализация към регионализация; възраждане на протекционизма – причини, ефекти, последствия, предимства и недостатъци; тенденции в географската и продуктова структура.

2. Съвременни характеристики на търговските връзки между държавите: търговия между развити и развиващи се държави – продуктови характеристики; тенденции, интензитет, ефекти; възможности пред слаборазвитите държави за експортно-ориентиран растеж; тарифна ескалация; роля на BRICS в международната търговия.

3. Международната търговия в ерата на Доналд Тръмп: характеристики на американската външнотърговска политика; търговски войни – характеристики, ефекти, последствия; реакции на американските политики от страна на Китай, ЕС, Латинска Америка; печеливши и губещи.

4. Място на ЕС в световната търговска система: конкурентни предимства; структурни проблеми; търговски бариери и ограничения; ефекти от Брекзит.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА:

1. Разработката се състои от увод, съдържание (структурирано в отделни параграфи), заключение и списък на използваната литература. Използваните източници на информация (анализи, статии, книги, доклади, статистически данни, емпиричен материал) се цитират подробно под линия (footnote) или в края на текста (endnote).

2. За успешното разработване на курсовия проект е необходимо: първо, студентът предварително да е усвоил съответния учебен материал; второ, да е проучил източниците на актуална информация по разработваната тема.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Формиране на знания, умения и нагласи за анализ и интерпретация на съвременните тенденции и перспективите в развитието на световната търговска система.


Предварителни изисквания:
Студентите имат базисни познания по:

- Микроикономика;

- Макроикономика;

- Международна икономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Полезни източници:

• Дискусия за бъдещето и състоянието на световната търговска система: http://bruegel.org/events/the-current-state-and-future-of-the-world-trading-system/

• Публикации на Световната търговска организация: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/publications_e.htm

• Публикации на Световната икономическа асоциация: https://www.worldeconomicsassociation.org/

• Сайт на Конференцията на ООН за търговия и развитие: https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx

• Анализи, статии, изследвания за европейските икономики: voxeu.org

• Centre for Economic Policy Research: https://cepr.org/

• Project Syndicate: https://www.project-syndicate.org/

• International Trade After the Economic Crisis: Challenges and New Opportunities: https://unctad.org/en/docs/ditctab20102_en.pdf

• “Trade wars are good, and easy to win”: A study of Trump’s steel tariffs and international trade: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1223162/FULLTEXT01.pdf

• International trade under attack: what strategy for Europe?: http://aei.pitt.edu/94382/1/PC-12_2018_final.pdf

• What Do Trade Agreements Really Do?: https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.32.2.73

За успешното разработване на курсовия проект е необходимо да се потърсят и други източници на актуална информация по разглежданата тема – емпирични анализи, статистически данни, научни публикации и т.н. По-специално те включват:

I. Списания:

- “Икономика”, “Икономическа мисъл”, “Икономически изследвания” и др.;

- библиотеката на Нов Български университет разполага и с богата колекция от списания на чужди езици - в частност на английски, френски, немски и руски.

IІ. Статистически данни и анализи в публикациите на:

- Националния статистически институт;

- Статистическия портал на Европейския съюз – EUROSTAT;

- Българска народна банка;

- Международния валутен фонд;

- Световната банка;

- Световната търговска организация;

- Конференцията на ООН за търговията и развитието - УНКТАД;

- Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и др. Някои от тях са на разположение в библиотеката на НБУ.

ІII. ИНТЕРНЕТ:

- Официален сайт на Европейския съюз: http://europa.eu/

- Европейска комисия: https://ec.europa.eu/

- Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

- Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

- Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractiv.com/

- Делегация на европейската комисия в България: http://ec.europa.eu/bulgaria/

- Световна търговска организация: www.wto.org

- Международен валутен фонд: www.imf.org

- Световна банка - www.worldbank.org

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

- Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

- Българска народна банка: www.bnb.bg

- Национален статистически институт: www.nsi.bg

ВАЖНО!!!

Библиотеката на НБУ предоставя големи възможности за намиране на актуална информация чрез своите бази данни, включително и достъп до чуждестранни пълнотекстови бази данни.

Средства за оценяване:

Оценява се при представяне на самостоятелната работа в периода на семестриалните занятия или изпитната сесия.