MBAM013 Финанси

Анотация:

• Курс “Въведение във финансите” е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоаспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

• Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите учебната дисциплина студенти:

1)знаят:

-Същността на данъка и видовете данъци.

-Принципите на стойността на парите във времето.

-Източниците за финансиране дейността на фирмата.

-Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2) могат:

-Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизарат.

-Да изчисляват стойността на парите във времето.

-Да взимат инвестиционни и финансови решения.

-Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

-Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-По математика и статистика.

-По макроикономика и микроикономика.

-По счетоводство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични и практически основа на финансите. Пари – функции и роля. Финансови пазари и финансови посредници.
  2. Банките като финансови посредници. Небанкови финансови институции.
  3. Публични финанси. Държавен бюджет.
  4. Теоретични и практически основи на данъка. Данъкоподобни и неданъчни методи.
  5. Въведение във фирмените финанси. Същност на капиталовото бюджетиране.
  6. Дългосрочно финансиране на фирмата. Краткосрочно финансиране на фирмата (Предимства на дългосрочния банков кредит като източник за финансиране на фирмата и предимства на лизинга като източник за финансиране на фирмата). .
  7. Финансов анализ на фирмата.
  8. Лични финанси – същност на личните финанси и финансово планиране на домакинствата.
  9. Текущ контрол.

Литература по темите:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Димитрова, Р и колектив Въведение във финансите, С., НБУ, 2019

• Илиев, Б. Основни принципи на застраховането, 2010

• Калчев, Е. Данъчи и данъчна политика, НБУ, 2011

• Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия – М, С., 2009

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Средства за оценяване:

казус