MBAM001 Теория на пазарната икономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите с неикономическо образование в магистърските програми на департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на Макроикономиката и Микроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в магистърските програми.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2008 г.

Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2012 г.

Ракарова С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

Case, K., Fair, R., and Oster, S. (2019) Principles of Economics, 13th edition, Global Edition. Pearson.

Mankiw, G. N. (2020). Principles of Economics. 9th Edition, Cengage Learning

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., and Dornbusch, R. (2020). Economics. 12th Edition. McGraw-Hill

McConnell, C.R., Brue, S.L., and Flynn S. (2021). Economics. 22nd, McGraw Hill

Средства за оценяване:

50% тест по микроикономика

50% тест по макроикономика