MBAM023D Project: Management

Annotation:

Тематичното съдържание на курса МВАМ 022 ""Мениджмънт" обхваща основните теоретични направление и характеристики на стопанското управление. В учебната дисциплина се разглеждат методологични и терминологични аспекти на мениджмънта, неговите структура и процес, принципи и инструментариум. Курсът включва и конкретни проблеми на лидерството, отношенията с хората, мотивацията.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Mihail Mihailov, PhD

Course Description:

Competencies:

) знаят:

- основите на теорията, методологията и терминологията на мениджмънта;

- еволюцията, етапите и школите на управление;

- основните функции на процеса на управление - планирану организиране, координиране и контрол;

- предметните функции на управлението - маркетинг, производство, финанси и човешки ресурси;

- психологичните и информационните аспекти на управление - лидерство, мотивация, комуникации.

2) могат:

- да вземат управленски решения в променяща се среда;

- да прилагат методи за анализ и оценка на управленски ситуации;

- да анализират фазите на управленския процес и спецификата на предметните функции в различни организации;

- да реализират процеса на целеполагане и изграждат съответни организационни структури на управление;

- да формират управленско поведение, адекватно на психологическите особености на субекта и спецификата на обекта на управление.


Prerequisites:
няма

Types:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics: