MBAM025D Quantitative Methods in Economics

Annotation:

В курса студентите се запознават с основните теми в научната област Изследване на операциите - линейно, целочислено, смесено и изпъкнало програмиране, оптимизационни задачи върху мрежи, теория на игрите, марковски вериги, управление на запасите, масово обслужване, динамично програмиране. Темите се представят с кратко теоретично описание на идеите и методите и се илюстрира с лесни за възприемане и разбиране примери. Тези примери показват практическото използване на изучаваните методи и възможната интерпретация на получените решения при количествена обосновка на управленски решения. Курсът е ориентиран към обучение с използване на компютърна техника - това позволява бързо да се записват математически модели и реализират числени методи, да се извършат съответните числени пресмятания, да се анализират решенията , да се обсъдят различни варианти и модификации, да се интерпретират резултатите. За числени пресмятания се използва EXCEL - вградените в него SOLVER, DataAnalysis и стандартни функции, както и MSPROJECT.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:


Course Description:

Competencies:

1) знаят:

o Същност на различните видове оптимизационни задачи и методи за решаването им

o Екстремални задачи и избор на оптимални решения в условия на неопределеност

o Постановка на игрови модели в икономиката

2) могат:

o Да съставят типови количествени модели (линейни и нелинейни, дискретни и случайни) и да решават оптимизационни задачи със средствата на SOLVER и на MS Excel.

o Да интерпретират получените решения.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Приложна математика за икономисти;

- Бизнес изчисления;

- Статистика;

- Микроикономика и макроикономика;

- добри знание и умения за работа с EXCEL.Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics: