MBAM043D Project: Finance

Annotation:

Курсът е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assist. Prof. Emil Kalchev, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика

Знания по счетоводствоTypes:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Основна литература:

1. Димитрова, Р. и екип. Въведение във финансите, НБУ, 2019

2. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане,С., НБУ, 2011

3. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

4. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

5. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

6. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000