MBAM042D Project: Accounting

Annotation:

Курсът "Въведение в счетоводството" е базов, въвеждащ курс. В него са изложени базисните постановки на счетоводната теория. Обхванати са всички фундаментални теми в които са изяснени понятийния апарат, методологията на счетоводството и счетоводната правна рамка.

Във връзка с това, целта на курса е да се създадат познания по основи но счетоводната теория и практика, необходими на студентите в обучението им по счетоводство на предприятието, финансов анализ, финанси на фирмата и др. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за решаване на казуси и задачи.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. prof. Stanislava Georgieva, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. категориалния и методологическия инструментариум на счетоводната наука;

2. базовите правила за организацията на счетоводния процес в предприятието.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни икономически знания - микроикономика и макроикономикаTypes:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Запознаване с курса и разясняване на задание
  2. Практическо проучване и изготвяне на задание

Bibliography:

Основна литература:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Литература за семинарите:

1. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

2. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

3. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011.

4. Дочев, М. и кол. Основи на счетоводството. Сборник от задачи, тестове и казуси, Свищов. 2009.