MBAM031D Project: Theory of Market Economy

Annotation:

Целта на този проект е практическо приложение на знанията и уменията, получени в курса по Теория на пазарната икономика, в изследване на явления и процеси от реалната икономика.

Проектът представлява писмено представяне и анализ на даден проблем или идея на базата на няколко източника. Проблемът следва да бъде разгледан в консистентен текст, съдържащ увод, изложение и заключение. Следва позицията на автора по разглежданата тема да е ясно формулирана.

Темата на писмената разработка трябва да бъде съобразена с темите и проблемите, съдържащи си в програмата на курса. Заглавието на разработката се формулира самостоятелно от студента в рамките на едно от предварително посочени тематични направления, съответно, в раздели „Микроикономика“ и „Макроикономика“.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Stefan Stefanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология на Микроикономиката и Макроикономиката, както и източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяване на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• Коректно да анализират икономическите процеси и явления на микро- и макроикономическо равнище.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

МикроикономикаTypes:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Ракарова, С. Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София, 2016 г.

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2008 г.

• Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2012 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Джоузеф Стиглиц. Цената на неравенството: как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни. Издателство „Изток-Запад“, 2014 г.

• Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г.

• Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

• Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

• Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

• Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

• Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

• Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”, 2010 г.

• Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

• Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство „Сиела”, 2010 г.

• Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010 г.

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 7th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2014

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, 12th edition, Pearson, 2016

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 10th edition, 2017

• Sloman, John: Economics, 9th edition, Pearson, 2015

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 13th edition, Cengage, 2015

• Sawyer Kelly, Elizabeth: Study guide to accompany macroeconomics, 3rd ed., New York: Worth Publishers, 2013

• „Десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза – поуки и необходими реформи.” Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, Годишен доклад 2018 г.

• „Структурни дисбаланси и рискове за икономиката” Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, Годишен доклад 2019 г.

• ИНДУСТРИЯ 4.0 – предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България. Българска стопанска камара и фондация «Фридрих Еберт».

• Европейска комисия. „Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.“ Комисия на Европейския съюз – Европейски семестър за 2019 г.

• „Пътят към Европейския съюз и равносметката от първите 10 години” Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, Годишен доклад 2017 г.

• „Криза на кадрите: дефицит на работна ръка или на достойно заплащане?“ Фондация „Фридрих Еберт“.

• Ивайло Калфин (редактор). „Отражение на трудовата миграция върху българската икономика.“ Институт за икономика и международни отношения и фондация „Фридрих Еберт“. София, 2018 г.

• Европейска комисия: „Европейска икономическа прогноза-лято 2019 г.“ на английски език.

• Официална страница на Комисията за защита на конкуренцията, съдържаща нормативна уредба и полезна информация: http://www.cpc.bg

• Официална страница на Генерална Дирекция Конкуренция към ЕК, съдържаща нормативна уредба на ниво ЕС и полезни информация и публикации: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

• Закон за защита на конкуренцията: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845

• Европейска статистическа служба: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

• Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/

• Българска народна банка: www.bnb.bg

• Международен валутен фонд: http://www.imf.org

• Световна банка: http://www.worldbank.bg