MBAM013D Finance

Annotation:

-Учебната дисциплина "Финанси" има за цел да даде базови, теоретични, специалзирани и приложни знания на студентите за "Публичните финанси" и "Корпоративните финанси"

-Целта на учебната дисциплина "Публични финанси" е студентите да придобият знания за теоретичните и методологични основи на данъците, видовете данъци, данъкоподобните и неданъчните приходи, теоретичните основи на бюджета, бюджетната политика и бюджетната технология,

-Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е студентите да придобият знания за стойността на парите във времето и цената на дълготрайните активи, методите за оценка на риска при инвестиционите проекти, специфичните източници на финансиране, за капиталовата структура на фирмата и възможностите за нейното оптимизиране.

Акцента е поставен върху основните компоненти на финансовата политика, капиталовото бюджетиране, дългосрочното финансиране, управлението на оборотния капитал и финансовото планиране.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Ivanka Daneva, PhD

Course Description:

Competencies:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите учебната дисциплина студенти:

1)знаят:

-Същността на данъка и видовете данъци.

-Принципите на стойността на парите във времето.

-Източниците за финансиране дейността на фирмата.

-Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2) могат:

-Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизарат.

-Да изчисляват стойността на парите във времето.

-Да взимат инвестиционни и финансови решения.

-Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

-Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

-По математика и статистика.

-По макроикономика и микроикономика.

-По счетоводство.Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Теоретични и практически основа на финансите. Пари – функции и роля Публични финанси. Държавен бюджет Теоретични и практически основи на данъка. Данъкоподобни и неданъчни методи. Финансови пазари и финансови посредници.Същност и видове финансови инструменти.
  2. Банките като финансови посредници. Небанкови финансови институции. Лични финанси – същност на личните финанси и финансово планиране на домакинствата.
  3. Въведение във фирмените финанси. Същност на капиталовото бюджетиране Дългосрочно и краткосрочно финансиране на предприятието. Финансиране с банков кредит и лизинг.Финансов анализ на фирмата.

Bibliography:

Основна литература:

1. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане,С., НБУ, 2011

2. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

4. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

5. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. и екип . Финанси - практически моменти, С., 2005

2. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993

3. Динев, Д. Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1994

4. Драганов, Хр. и колектив, Застраховане, София, 1998

5. Мъсгрейв, Р., Държавни финанси - теория и практика, С., 1998