MBAM001D Theory of Market Economy

Annotation:

Теория на пазарната икономика е курс, които дава основни познания в областта на микроикономиката и макроикономиката. В него се разглежда образуването на пазарните цени на стоките и услугите и производствените фактори, моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията, закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари, дефектите на пазара и намесата на държавата за тяхното преодоляване.

В курса се представят и основните принципи на макроикономиката. Анализират се съвременното развитие на макроикономическата теория и нейната роля за обяснение на функционирането на реалната макроикономика. Основната задача е да се разкрие теоретичното обосноваване и практическото приложение на макроикономическата теория като основа за управление на националната икономика на примера на България.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Sabina Rakarova, PhD
Prof. Stefan Stefanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите ще:

1. Могат да дефинират основните понятия в областта на МИКРО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА теория и практика, въз основа на които ще изработят собствени позиции и критерии за оценки поведението на предприемачите и домакинствата, в условията на затворена и отворена икономика.

2. Могат да се реализират практически във фирми и институции, работещи в различни стопански сфери, в анализаторски и консултантски фирми,държавни институции и др.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

- не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите;

- Курсът е формализиран и математизиран, като използването на математическия апарат е съобразено с получаваните в средното училище и университета знания по математикаTypes:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

1. Ст. Савов, Е. Сотирова, Микроикономика, С., "Тракия-М", 2000г.

2. Икономикс, под.ред. на Ст. Савов, С., "Тракия-М", 2001г.

3. Ст. Савов, Макроикономика, С., "Тракия-М", 1999г.

4. С. Ракова, Микроикономика, ч.I и ч.II, С., "Тракия-М", 2000г.

5. К. Миркович, Микроикономика и Макроикономика С., "Тракия-М", 2000-2002г.

6. Е. Сотирова, Микроикономика, Сборник тестове и задачи, С., "Тракия-М", 2001г.

7. Е. Сотирова, Макроикономика, Сборник тестове и задачи, С., "Тракия-М", 2000г.

Assessment:

ТЕСТ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%