TEAB213 Психофизическа загрявка II част

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът се състои от 30 академични часа, които се провеждат в рамките на един семестър. Часовете имат предимно тренингов-игрови характер.На студентите се предлагат модели на психофизическа загрявка, взаимствани от различни движенчески, танцови и актьорски техники.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Натрупване на базови умения и познания необходими за професията на актьора по темата „психофизическа загрявка“ – Как да подготвя тялото и психиката си за основната работа на актьора?

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Няколко различни модела за загрявка на физическия и говорения си апарат

• Различни тренингови упражнения за концентрация и насочване на внимание

2) могат:

• Имат изградени базисни умения за наблюдение в процеса на правене

• Опознаване възможностите на собственото им тяло

• Да структурират собствена психофизическа загрявка,


Предварителни изисквания:
Завършена успешно първа част на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Психофизическа загрявка - темата е основна за курса и се провежда при всяко занятие.
  2. Обшуване в група
  3. Закони на комуникация в груповия тренинг.
  4. Принципи на общуване в група - с конкретен водач и без водач.
  5. Групова динамка, общуване между две групи.
  6. Текущо оценяване
  7. ТРенинг "Огледало" с текст.
  8. Подготовка на солови презентации в следствие на предгодния тренинг.
  9. Развитие на сола, добавяне на обект/ партньор/ други
  10. Финални презентации

Литература по темите:

1. "Речник на театъра" - Патрис Павис

2. "Театърът и неговия двойник" - А.Арто

3. "Работа на актьора върху себе си" - К.С.Станиславски

4. "Работа на актьора върху ролята” – К.С.Станиславски

5. “Идеята за тялото през 60те” – доц.док. Камелия Николова

6. Гордън Крейк -

7. “ Психологически жест” - Михаил Чехов