TEAB211 Движенчески тренинг II част

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът съчетава базови теоретични познания свързани с актьорския тренинг и практически тренингови занимания.

Учебната дисциплина въвежда студентите в специализиран тренинг, създаден в НБУ от основателите на департамент Театър. Тренингът е уникален за обучението по актьорско майсторство в България.

Курсът обособява поредицата „израз-образ” - чрез развитие на просто движение и звук достигане до жест и фиксиране на конкретен образ .

Натренирва умения за изграждане на непрекъснато поведение чрез поредицата израз-образ както и умения за изграждане на драматургия на база общуване с партньор или в група.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

 Имат базисни знания за различни тренингови системи в областта на театралното изкуство

 Различни подходи за индивидуален тренинг

2) могат:

 студентите овладяват основна техника за достигане до образно поведение боравейки свободно с различни нива на енергията на звук и движение

 натрупват умения за общуване с партньор и изграждане на динамичен диалог


Предварителни изисквания:
Успешно завършена 1 час на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Бертолд Брехт
 2. От „просто движение“ до общ образ
 3. Обособяване и натренирване на поредица израз-образ ( групов тренинг)
 4. Упражнение „приемане и предаване на енергия“ ( групов тренинг)
 5. работа с темпоритмични схеми- упр. “метроном”
 6. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Йежи Гротовски
 7. Текущ контрол: практически задачи
 8. Натренирванена поредица израз – образ (индивидуален тренинг)
 9. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Питър Брук
 10. Израз – образ тренинг с водач
 11. Лекционен модул – Развитие на идеята за тренинг на актьора – Еуженио Барба
 12. Текущ контрол: практически задачи
 13. Финални презентации.

Литература по темите:

 Николова, К. Експресионистичният театър и езикът на тялото. София. 2000.

 Николова, Р. 2007. Актьорският тренинг през ХХ век. София

 Браунек, М. Театърът в ХХ в. В: алм. "Гестус". София. 1990.

 Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. В сп. Homo Ludens, 2005, бр.

 , 1984, бр. 5