TEAB202 Съвременни танцови техники - ІІ част

Анотация:

Курсът продължава своята практическа насоченост от първата си част,като разширява танцовата палитра на съвременния танц и задълбочава деайлността в изпълняваните комбинации.Въвежда студентите в нови съвременни течения и показва начин и методи за използването им в съвременните сценични предсавяния и в частност театрални спектакли.Тялото като инструмент и задължителнота му движенческа подготовка за изобразяване на драматургичен образ,литературен материал,сценични преставяния, пърформанси и всякакви нови форми на съвременната сцена.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р
ас. Яница Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще бъдат подготвени да решават елементарни и с по-високо мастарство задачи в областта на синтетичните сценични изкуства,всякакви смесвния на танцови и театрални средства, както и ще бъдат провокирани да бъдат автори на нови форми в тази област.Професионално ще владеят терминологията на някои съвременни техники, и ще могат да запаметяват и изрълняват танцови композиции свързвайки ги с дрататургични стуации и образи.
Предварителни изисквания:
Да имат мотивирано желание да развиват тялото си в такава насоченост.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеждане в нови течения и приьоми на съвременния танц.
  2. Преминаване през материала от първата част на курса.
  3. Взаимодействие между вече наученото и новите танцови комбинации.Общи приьоми и различия.
  4. Упражненя за издръжливост.
  5. Терминологията в танца.
  6. Упражнения от Класическия екзерсиз на станка.
  7. Упражнения от Класическия екзерсиз на среда.
  8. Основни положения за пируетна форма; Подготовка за скокове.

Литература по темите:

базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• интернет

• мултимедия

• аудиокасети

• видеокасети

• CD

• писмени текстове

Средства за оценяване:

Текущо оценяване. - практика, домашна работа.

1.Импровизационен етюд.

2.Практическа разработка