TEAB200 Сценичен текст

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програма “Театър”, да въведе основните понятия за това направление и да демонстрира някои от главните методи на Системата на Станиславски – Граматиката на актьорското майсторство.

• Работата в курса ще се съсредоточи върху изграждането на кратка сценична форма – монолог, работа с прозаичен текст.

прочети още

Преподавател(и):

ас. Марий Григоров  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните понятия от Системата на К.С.Станиславски

2) могат:

• Да приложат Елементи от Системата на К.С.Станиславски в работата си с прозаичен текст;

• Да правят разлика между литературен и действен анализ на прозаичен текст;

• Да използват ресурсите на разказваческата традиция и да я подчинят на сценична акция;
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.„Кенет, Рей, Физическият живот на актьора, Разговор с П.Брук и А.Ноубъл, Театрален бюлетин, 1984/5, с.77-85

2.Георгиев, Н., "Анализ на лирическата творба", С., 1985.

3.Коларов, Р., “Литературни анализи”, С., 1995.

4.Станиславски, К. С. „Работата на актьора над ролята.”, София: Наука и изкуство, 1977.

5.Станиславски, К. С. „Работата на актьора над себе си. I част.”, София: Наука и изкуство, 1981

6.Станиславски, К.С., Мисли за театъра. Извадки от бележниците. 1898-1936. Театрален бюлетин, 1984/1, 59-92

7.ЧЕХОВ, М. А. Литературное наследие : Т. 1-2 / Михаил Чехов. - 2. изд. , испр. и доп. - Москва : Искусство, 1995.

• Проза по избор

• Приказки, митове, легенди

• Проза от съвременни български автори – Силвия Чолева, Елена Алексиева, Георги Господинов и т.

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.