ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Икономическият избор и възможностите за неговото оптимизиране;

• Различните видове икономически избор и последиците от него (степента на удовлетвореност и рационалността на потреблението);

• Основните национални и интернационални културни ценности, свързани с общочовешката и предприемаческата култура;

• Предприемаческата култура и очакваното поведение.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• йерархията на потребностите и мотивацията за определени видове потребление;

• как да търсят информация, за да осъществят правилния избор на образование, работа,място за живеене, професионална и социална среда и др.;

• ценностните, изискванията и правилата за предприемаческата култура;

2) могат:

• да осъществяват правилен и рационален икономически избор;

• да оценяват икономическия си избор и да осъществяват рационално потребление;

• да овладеят изискванията за поведение в големи общности;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изборът в човешкото поведение. Видове и варианти на избора. Икономическия избор и йерархия и мотивация на потребностите.
 2. Същност на потреблението и икономическия избор. Консуматорски начин на живот. Равновесието потребности-възможности. Вулгаризация на потребностите.
 3. Комуникативни ситуации и подбор на информация за потребление. Избор на източник на информация
 4. Емоционалност на икономическия избор. Ситуациите на закупуването и използването. Оценка на избора и използването
 5. Избор на образование. Избор на местоживеене (град, квартал и жилище)
 6. Избор на работа. Избор на хоби. Избор на социална среда - приятели и компания
 7. Решаване на казус, свързан с икономическия избор
 8. Източници на предприемаческата култура – исторически преглед
 9. Системата за духовно развитие на българското общество и предприемаческата култура
 10. Семейството, образователната система и социалната среда и предприемаческата култура
 11. Основните идеи на гражданското общество и предприемаческата култура
 12. Технологии и предприемаческа култура
 13. Банковите институции и предприемаческата култура
 14. Поведение на предприемача в културна среда
 15. Предприемаческа култура и сигурност

Литература по темите:

1. Chibnik, Michael. Anthropology, Economics, and Choice= University of Texas Press. 2011

2. Buchanan, James M.Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. 1999

3. Feldman, Allan M., Serrano, RobertoWelfare Economics and Social Choice Theory. USA, Springer, 2006

4. Rudolph Eugene Vuchinich, Nick Heather, Choice, Behavioral Economics, and Addiction. USA, Pergamon, 2003

5. Kagel John H., Economic Choice Theory. Cambridge University Press, March 2010

Средства за оценяване: