BAEB033 Търговско право

Анотация:

Целта на курса по Търговско право е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на отрасъл Търговско право в българската правна система. Курсът цели да изясни основните понятия в Търговското право, като акцентира на видове търговци съгласно Търговския закон – условия за учредяване, функциониране и прекратяване и техните основни индивидуализиращи белези. Обръща внимание на търговско представителство, както и на видове търговски сделки и тяхното значение за търговския оборот. Запознава накратко студентите с търговския регистър и неговото правно значение. Въвежда студентите в проблемите на търговската несъстоятелност.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конкретната правна регламентация и източниците на търговското право. Видовете субекти на търговското право – учредяване, управление, прекратяване и ликвидация.

• Условията за сключването и действителността на основните видове сделки в търговското право.

2) могат:

• Да разбират основните юридически понятия в областта на търговското право. Да разбират какви правни средства са необходими за постигането на определен икономически резултат – създаване на правен субект, сключване на правна сделка.

• Да боравят с нормативните актове. Да използват правото за постигане на конкретни икономически цели.


Предварителни изисквания:
Добре е студентите да имат знания и умения по Основи на правото.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет на Търговското право. Понятие за търговец по ТЗ.
 2. Търговска фирма, седалище. Търговски книги. Правен режим на клона.
 3. Търговско представителство.
 4. Едноличен търговец. Търговци публични предприятия. Събирателно дружество и командитно дружество
 5. Дружество с ограничена отговорност.
 6. Акционерно дружество.
 7. Командитно дружество с акции. Преобразуване на търговските дружества.
 8. Текущ контрол 1
 9. Търговски сделки – сключване, изпълнение, неизпълнение, търговски обезпечения, прехвърляне на права.
 10. Търговска продажба.
 11. Договор за лизинг. Комисионен договор. Спедиционен договор. Договор за превоз.
 12. Менителнични ефекти.
 13. Банкови сделки.
 14. Несъстоятелност.
 15. Текущ контрол 2

Литература по темите:

Голева, Поля. Търговско право кн 1 и 2, С.: Фенея, 2009

Ланджев, Борис. Търговско право, С.: НБУ , 2009 г.

Нормативни актове: Търговски закон, Закон за търговския регистър