BABB526 Бизнес етика

Анотация:

Курсът предлага разбиране на естеството на етиката, ролята й в бизнеса и най-често срещаните етични дилеми в работата на мениджъра. Представени са стратегии и практически методи за формиране на етична култура в организации, проектни екипи и работни групи, включително и в международна среда.

Основната цел на професионалната етика е както да съдейства за по-доброто изпълнение на професионалните функции, така и да осигурява надеждна защита на интересите на хората, които са обект и субект на труда в съответната професия.

Етичните измерения на бизнес отношенията днес са стратегически важни за “добрия” бизнес и ефективното управление. Отговорността да се създаде и поддържа етична организационна култура е фундаментална задача на всяко ниво на управление. В курса е поставен акцент върху необходимостта да се разбере как етичната ни култура формира нашето поведение в ежедневието и в работна среда. Студентите ще могат да изследват собствените си морална аргументация и етична чувствителност, за да ги развият към подходящо поведение при нужда от анализ и справяне в конфликти, характерни за бизнес етиката.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• елементите на основните етични концепции;

• как възникват моралните норми, какво ги обосновава и как се променят;

• как етиката се свързва с поведението в бизнес среда;

• етични дилеми в различни области – лоялност, доверие, професионализъм, реклама и др.;

• стандартите за лична отговорност и социално отговорен бизнес;

• осъзнават и разбират, че различните култури формират различни ценности и как това влияе на етичното поведение.

2) могат:

• да разпознават и анализират рискови ситуации в сферата на бизнеса;

• да избират подходящо поведение в конфликтни ситуации чрез прилагане на подходящи етични стратегии;

• да мотивират морални аргументи, оправдаващи или отричащи конкретни стратегии, тактики, решения;

• да съобразяват етичните стратегии с културните различия в международни екипи;

• да се чувстват по-уверени при справянето с културни различия при участие/управление на международна работна среда;

• да се ориентират в Бизнес етикета, включително в интеркултурна среда.•


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с тематиката на курса. Приложно поле. Култура и етика. Морал и етика. Лекция и дискусия
 2. Етични принципи – утилитаризъм, универсализъм, справедливост, “общото благо”, “добродетели” Лекция и дискусия
 3. Модели за взимане на етични решения
 4. Бизнес етиката като приложна етика. Етични дилеми – лоялност, доверие, професионализъм, реклама
 5. Основни правила в професионалната етика. Етични кодекси.
 6. Бизнес и морална отговорност. Моралът в индивидуалното развитие и в развитието на организациите. Морални конфликти. Лекция и работа в група
 7. Текущо оценяване - обсъждане на казуси. Практическо занимание и дискусия
 8. Етика и конкуренция. Пазар, права и етика. Етика на парите.
 9. Европа – Северна Америка: сравнителен анализ. Културна специфика на деловото поведение на българина. Лекция и работа в група
 10. Културата като умствено програмиране. Влияние при общуването в бизнеса. Лекция и практическо занимание
 11. Интеркултурни умения. Кроскултурна бизнес етика. Лекция и дискусия
 12. Ефективност на управлението в интеркултурна среда. Лекция и дискусия
 13. Специфика на воденето на преговори в мултикултурна среда. Глобални проблеми на бизнес етиката.
 14. Силата на етикета в бизнеса – от външност и език на тялото през умение за “малък” разговор до планиране на съвещание. Лекция и дискусия
 15. Дискусия по поставени задачи за групова работа. Практическо занимание и дискусия

Литература по темите:

• Лекционен материал

• Сотирова, Д. Бизнес етика: луксът, който си заслужава. Част първа и част втора. Учебник. Изд. На НБУ, С., 2009. ISBN, 9789545355769.

• Драмалиева, В. Справедливостта в етиката и бизнес етиката. С., ИК Сиела, 2001.

• Сотирова, Д. Бизнес етика: подходи, практика, перспективи. Изд. Виртуален център за култура, музика и научни изследвания, С., 2002.

• Благоева, Е., Интеркултурни компетенции при управление на международни екипи. В: Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование, мениджмънт, бизнес). Доц. д-р Д. Панайотов (научен ред.), 203-213 с. – София: НБУ, 2015

• Благоева, Е., Ролята на самоуправлението и интеркултурните компетенции за ефективността на проектните екипи. В: Годишник на департамент "Публична администрация", том 9 "Държавно управление, публични политики и публична администрация". - София: НБУ, 2014

• Василева, А., Комуникации в международния бизнес, Изд. Консулт АГ, С., 2002

допълнителна

• The Ethics Network - http://www.ryerson.ca/ethicsnetwork/resources/ethicaldecision/

• Crane, Andrew: Business ethics, Oxford University Press 3ed. 2010

• Hausman, D., M. Mcpherson, Economic Analysis,Moral Philosophy and Public Policy Cambridge University Press 2006