GENB093 История на науката

Анотация:

Курсът проследява основни моменти, открития и личности в историята на науката от праисторията до XIX век. Фокусът е предимно върху естествените науки - медицина, биология, химия, физика, астрономия и математика. Студентите ще се запознаят с появата и развитието на ключови понятия и технически изобретения в техния исторически контекст. Целта на курса е да даде широка култура и цялостен поглед върху развитието на науката.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Лъчезар Томов  д-р
гл. ас. Кирил Кирилов  д-р
ас. Валерия Сергеенкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия, открития, изобретения и личности от историята на науката, както и историческия контекст, в който те са възникнали.

2) могат:

• да обяснят основните развития в идеите, институциите и откритията на науката в световната история;

• да обяснят как научните знания и практики се свързват с техния по-широк политически, икономически, социален и културен контекст;

• да прилагат контекстуални и сравнителни перспективи към научни знания и практики от различни времена и места;

• да анализират критично исторически доказателства в рамките на исторически аргумент


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод - Какво е история? Какво е наука? Защо да учим история на науката? - Праистория: оръдия, музика, астрономия, изобразително изкуство - Каменна, бронзова и желязна епоха: Томсен и изобретението на историческата периодизация на човешката история
 2. Металургия: от каменната до бронзовата епоха - Откритие на топенето на олово, злато, мед - Откритие на сплавта бронз
 3. Писменост и численост - Изобретение на писмеността - 60-ична система (Шумерия, Месоптамия) - 10-ична система (Египет)
 4. Математика, астрономия, инженерство - Математика и геометрия: обеми и площи, теорема на Питагор - Архитектура и инфраструктура: зигурати, пирамиди, канали - Астрономия, астрология, държавничество в Месопотамия и Египет
 5. Химически процеси в ежедневието - Бира (Месопотамия, Египет) - Балсамиране и мумификация (Египет) - Стъкло (Месопотамия, Египет)
 6. Гръцки натурфилософи и понятието “природа” - Космология и антропология: от какво се състои светът и как се е появил? - Метеорология - Знание-мнение, умение-случайност: полемиката на рационалността в класическата античност
 7. Хипократова медицина - Опозицията наука-магия - Теория на хуморите - Емпиризъм и теория
 8. Опозицията философия - природни науки - Сократ: как да живеем така, че “душата, колкото може по-добра да стане”? - Платон и йерархията абстрактност - приложност, философия - природни науки - Предизвикателството на относителността: софисти
 9. Аристотел и таксономията на знанието - Логика, силогизъм, анализ, синтез - как достигаме до сигурно знание и построяваме верни твърдения? - Енциклопедизъм
 10. Теоритично знание и практически умения - Евпалинов тунел на Самос (математика) - Сребърните мини в Лаврион (химия)
 11. Математика - Евклид - Архимед
 12. Астрономия и картография - Метон, Евдокс, Арат - Ератостен, Страбон, Птолемей
 13. Катапулти и машини: опозицията естествено - изкуствено - “Изкуството имитира природата” (Аристотел) - Науката победа над природата ли е? - За какво служат машините?
 14. Архимед,  “баща на математическата физика и висшата математика” - За сферата и цилиндъра - Златната корона на Хиерон - Приложност и абстрактност
 15. Открития, изобретения, и първи откриватели - Какво е откритие и какво е изобретение?  - Гениалният откривател: клише или реалност? - Механизмът от Антикитера: модел на Вселената и пръв компютър?  - “Архимедовият винт” и градините на Семирамида
 16. Гален - Анатомия, фармакология, медицина - Философия и научен метод
 17. Ислямска наука - Медицина (Авицена) - Алгебра
 18. Алхимия: в търсене на “философския камък” - Ислямска алхимия и мистицизъм - Алхимията в Западния свят
 19. Средновековна математика и логика - Схоластика - Първите университети
 20. Ренесансов хуманизъм и наука - Филологията като основа на науката - Преоткриването на класическата литература и наука
 21. Леонардо и енциколпедичната наука на Ренесанса - Анатомия - Физика - Ботаника и геология - Инженерни изобретения
 22. Предизвикателството на “новия свят” - Картографията и астрономията в епохата на “великите географски открития” - Етнография и наука - Класическата античност слиза от пиедестала
 23. “Знанието е сила”: Франсис Бейкън - Организация на знанието - Научният метод в Novum organum - От печатарската преса до “годината науката”, 1543 г. (Везалий, Коперник)
 24. Хелиоцентризъм и революцията в научното мислене - Коперник - Кеплер - Галилео
 25. The Royal Society: Бойл, Хук, Нютон - Физика - Химия - Изобретението на микроскопа
 26. Ботаника, зоология, таксономия - Карл Линей - Франсоа Бюфон
 27. “Химическата революция” - Лавоазие - Далтон
 28. Карл Фридрих Гаус, “принцът на математиката”
 29. “Взривът на границите на времето” - Палеонтология - Геология
 30. От историята на земята до теорията на еволюцията - Лайел - Дарвин

Литература по темите:

Кун, Т. 1996. Структурата на научните революции. (И. Томова, пр.) Петър Берон, София.

Радев, Р. 1977. Антична философия. Антология. Наука и изкуство, София. (Второ изд.: Идея, Стара Загора.1994. ISBN 9548638088)

Станкова, И., пр. 2020. Хипократ. Трактати. Изток - Запад, София. ISBN 9786190107088

--------- , пр. 2018. Клавдий Гален. Най-добрият лекар е също и философ. Изток - Запад, София. ISBN 978-619-01-0301-1.

Ball, P. 2021. The Elements: A Visual History of Their Discovery. Chicago.

Bensaude-Vincent, B., and W. R. Newman, eds. 2007. The Artificial and the Natural: An Evolving Polarity. Cambridge, Mass: MIT Press.

Cuomo, S. 2001. Ancient mathematics. Routledge.

--------- 2007. Technology and Culture in Greek and Roman Antiquity. Cambridge.

Curd, P. and D. Graham, eds. 2008. The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. Oxford.

Dalley, S. and J. P. Oleson. 2003. “Sennacherib, Archimedes, and the Water Screw: The Context of Invention in the Ancient World.” Technology and Culture 44: 1–26.

Diels, H. and W. Kranz. 1951. Die Fragmente der Vorsokratiker. (6th ed.) Berlin.

Freedberg, D. 2002. The Eye of the Lynx: Galileo, His Friends, and the Beginnings of Modern Natural History. Chicago.

Freeland, G. and A. Corones, eds. 2000. 1543 and All That: Image and Word, Change and Continuity in the Proto-Scientific Revolution. Dordrecht ; Boston: Kluwer Academic Publishers.

Gould, Stephen Jay. 1998.Leonardo's Mountain of Clams and the Diet of Worms

Essays on Natural History. Harvard.

Grafton, Anthony. 1991. Defenders of the Text: The Traditions of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800. Harvard.

Ihde, A. J. 1964. The Development of Modern Chemistry. New York.

Inwood, B. 2001. The Poem of Empedocles: a Text and Translation. (Revised ed.) Torontо.

Jouanna, J.1996. Hippocrates. (M. B. DeBevoise, tr.) Baltimore.

--------- 2003.Hippocrate. La maladie sacrée. Texte et traduction. Paris.

Kingsley, P. 1995. Ancient Philosophy, Mystery, and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition. Oxford.

Keyser, P., and G. Irby-Massie, eds. 2008. The Encyclopedia of Ancient Natural Scientists: The Greek Tradition and Its Many Heirs. Routledge.

Kirk, G. S., J.E. Raven and M. Schofield. 1983. The Presocratic Philosophers: a Critical History with a Selection of Texts. Cambridge.

Lindberg, D., and R. L. Numbers, eds. 2003. The Cambridge History of Science. Cambridge.

Lloyd, G. E. R. 1966. Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought. Cambridge.

--------- 1978. Magic, Reason, and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science. Cambridge.

--------- 1987. The Revolutions of Wisdom: Studies in the Claims and Practice of Ancient Greek Science. (Sather Classical Lectures, Vol. 52.) Berkeley.

--------- 1990. Demystifying Mentalities. Cambridge.

--------- 1991. Methods and Problems in Greek Science. Cambridge.

---------1996. Adversaries and Authorities: Investigations into ancient Greek and Chinese Science. Cambridge.

---------1996. Aristotelian Explorations. Cambridge.

--------- 2002. The Ambitions of Curiosity: Understanding the World in Ancient Greece and China. Cambridge.

--------- 2009. Disciplines in the Making. Oxford.

--------- 2015. Analogical Investigations: Historical and Cross-Cultural Perspectives on Human Reasoning. Cambridge.

--------- 2017. The Ambivalences of Rationality: Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations, Cambridge.

--------- 2020. Intelligence and Intelligibility: Cross-Cultural Studies of Human Cognitive Experience. Oxford.

Maxwell-Stuart, P. G. 2008. The Chemical Choir: a History of Alchemy. New York.

McKirahan, R. 2010. Philosophy before Socrates: an Introduction with Texts and Commentary. (Second ed.). Indianapolis.

Netz, R. 1999. The Shaping of Deduction in Greek Mathematics: A Study in Cognitive History. Cambridge.

Oleson, J.P. 2008. Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World. Oxford.

Rappaport, R. 1997. When Geologists Were Historians, 1665-1750

Robson, E. 2008. Mathematics in Ancient Iraq: a Social History. Princeton.

--------- 2019. Ancient knowledge networks : a social geography of cuneiform scholarship in first-millennium Assyria and Babylonia. London, UCL Press.

--------- and J. Stedal, eds. 2009. The Oxford Handbook of the History of Mathematics. Oxford.

Rudwick, M. J. S. 2004. The New Science of Geology.

--------- 2005. Bursting the Limits of Time: the Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution.

Schiefsky, M. 2005. Hippocrates On Ancient Medicine: Translated with Introduction and Commentary. Leiden.

Shapin, S. and S. Schaffer. 1985. Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton.

Thomson,T. 1830-31. The History of Chemistry. London. EAN 4064066399887

Tuplin,C and T. Rhill. 2002. Science and Mathematics in Ancient Greek Culture. Oxford.