TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи

Анотация:

Основната цел на курса е да представи на студентите видовете компютърен и телекомуникационен софтуер и приложно програмно осигуряване. Засяга се основният системен софтуер – операционни системи, драйвъри, фърмуер, мрежови софтуер и допълнителният софтуер - мултимедийни приложни програми, програми свързани с интернет технологии, програми за компютърна и комуникационна сигурност и други. Провеждат се практически занимания, целящи да подготвят студентите за работа с компютърен и телекомуникационен софтуер. Да ги обучат при неговата инсталация, конфигурация и реализация. В курсът се разглеждат и WEB платформи и технологии за софтуерна оптимизация, отдалечена администрация на компютърни и мрежови системи, интерактивни платформи за компютърно софтуерно осигуряване и поддръжка, софтуер за компютърна и комуникационна сигурност и предпазване от неоторизиран достъп и други.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти -

1) знаят:

•да инсталират и менажират в практиката разнообразен компютърен и телекомуникационен софтуер.

2) могат:

•да използват придобитите практически и теоретически знания и умения за развитие в областта на компютърните и телекомуникационните системи и технологии.


Предварителни изисквания:
Базови знания и умения по курсове свързани с електротехника, електроника, компютърни технологии, телекомуникационни мрежи и системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в компютърния и телекомуникационен софтуер.
 2. Системен софтуер. Видове операционни системи. Основни функции и приложение. Драйвъри и управление.
 3. Структура на операционните системи. Основни модули и интерфейси. Системи с отворен и затворен код. Сървърни и десктоп дистрибуции.
 4. Файлови системи. Видове файлови системи и предназначение. Основни параметри и функции.
 5. Допълнителен приложен софтуер. Разновидности, функционалност и приложение. Инсталация и поддръжка на приложни програми. Инструментално програмно осигуряване
 6. Операционна система – WINDOWS. Структура, основни компоненти и функции. Инсталация на WINDOWS операционна среда. Основни проблеми и поддръжка.
 7. Операционна система – LINUX. Структура, основни компоненти и функционалност. Инсталация и основни команди за работа в Linux среда. Мрежови функции и отдалечена поддръжка.
 8. Операционни системи – MAC OS, Android и др. Структура, основни компоненти и функционалност.
 9. Софтуер за телекомуникационни устройства и системи. Фърмуер.
 10. Интернет технологии. Платформи за WEB съдържание и интерактивно софтуерно осигуряване. Виртуални машини и услуги.
 11. Отдалечена компютърна поддръжка. Софтуерна оптимизация.
 12. Софтуер за компютърна и комуникационна сигурност. Видове, функционалност и приложение.
 13. Практически занимания по операционен и допълнителен софтуер.
 14. Практически занимания по софтуер за компютърна и комуникационна сигурност.
 15. Практически занимания по интерактивни платформи за софтуерно осигуряване, интернет технологии, оптимизация и компютърна поддръжка.

Литература по темите:

Записки на лектора

Електронни учебни помагала и пособия

"Operating System Concepts" от Abraham Silberschatz, Greg Gagne и Peter B. Galvin

"Modern Operating Systems" от Andrew S. Tanenbaum и Herbert Bos

"Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more" от Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark Russinovich и David A. Solomon

"The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook" от Michael Kerrisk

"Mac OS X Internals: A Systems Approach" от Amit Singh

"Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide" от Bill Phillips и Chris Stewart