TCMB014 Измервания в електрониката

Анотация:

• В курса се провеждат практически занятия, в които се извършват изчисления и експериментално изследване на работата на пасивни RC- и RL- схеми, RC-, RL- и LC- филтри.

• Реализират се основни схеми на токоизправители и стабилизатори с дискретни елементи.

• Изследва се действието на основните видове транзисторни усилватели.

• Изследва се действието на транзисторни ключове.

• Теоретични познания по разглежданите въпроси се получават от курс TCMB019 Електронни елементи и прибори паралелно провеждащия се курс TCMB028 Електроника за телекомуникации.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• действието на основните видове логически елементи и комбинационни логически схеми;

• действието, структурата и параметрите на тригери;

• действието, структурата и параметрите на индикатори и дешифратори;

• действието, структурата и параметрите на броячи и регистри.

2) могат:

• да реализират и изследват логически елементи и комбинационни логически схеми;

• да реализират и изследват тригери;

• да реализират и изследват индикатори и дешифратори;

• да реализират и изследват броячи и регистри.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Теоретични и практически познания по електротехника, електроника и теоретични познания за цифрови интегрални схеми.

• Курс TCMB019 Електронни елементи и прибориФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пасивни RC схеми – теоретични изчисления, експериментално изследване на зареждане и разреждане на кондензатор, изследване на интегрираща и диференцираща верига.
  2. Схеми с индуктивности - теоретични изчисления, експериментално изследване на RL- филтър и LС-филтър, работа на RLC-верига с правоъгълни импулси.
  3. Токоизправители и схеми със светодиоди – интегрален мостов токоизправител, изчисление и измерване на основни схеми със светодиоди.
  4. Параметричeн стабилизатор – измерване на динамичното съпротивление на стабилитрон, изчисления, експериментално изследване на параметричен стабилизатор.
  5. Текущо оценяване
  6. Постояннотоков режим на биполярен транзистор – изчисляване и реализиране на основната схема, измерване на базовия ток, промяна на положението на работната точка, промяна на емитерния резистор, влияние на колекторния резистор, влияние на транзистора.
  7. Транзисторни усилватели – изчисляване на схема с общ емитер, експериментално измерване на основните параметри на схемата, измерване на фабричен усилвател.
  8. Транзисторни ключове – изчисляване и изследване на ключ с биполярен транзистор.
  9. Текущо оценяване

Литература по темите:

1. Куцаров, С. И., Електронни схеми. Том 1. Закони, сигнали, вериги, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 1999 г.

2. Куцаров, С. И., Електронни схеми. Том 2. Диодни и транзисторни схеми, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2001 г.

3. Куцаров, С. И., Светодиодите, сп. “Инженеринг ревю”, 2001, кн. 2, стр. 22-34. www.tllmedia.bg

4. Шишков, А., Полупроводникова техника, Част 2: Усилватели и интегрални схеми, Техника, София, 1981.

5. www.nbu.bg/Moodle - Учебен видеофилм „Мултимер”.

6. www.nbu.bg/Moodle - Учебен видеофилм „Осцилоскоп”.

Средства за оценяване:

Форми на обучение

По време на семестъра се провеждат практически занятия в Лаборатория “Телекомуникации”: 1 занятие от 2 академични часа и 7 практичеки занятия по 4 академични часа.

Форми на проверка и оценка на компетенциите

Студентите получават комплексна оценка за всяко занятие, която включва: оценка на практическата работа (практическите умения) по време на занятието, оценка на протокола, който се съставя след приключване на занятието и оценка от защитата на този протокол пред преподавателя. Поставят се две текущи оценки. Първата текуща оценка обхваща практически занятия от №1 до №4, а втората е върху практически занятия от №5 до №7. За да получи крайна оценка за курса, всеки студент трябва да присъства на не по-малко от 4 практически занятия.

Студентите, които имат две текущи оценки по време на семестъра, получават крайна оценка за курса и могат да се освободят от изпит.

Студенти, които не са присъствали на практическите занятия по време на семестъра, се явяват на изпит. На изпита те трябва да направят самостоятелно 4 практически занятия, да съставят протоколи за тях и да ги защитят.

Време за провеждане на текущия контрол

а) Първа текуща оценка – след практичеко занятие №4;

б) Втора текуща оценка – на края на семестъра.