PHIB019D Хипократовата медицина и ранната гръцка философия

Анотация:

Курсът ще запознае студентите с Хипократовата медицина в контекста на раната гръцка философия и култура, като ще се съсредоточи върху реториката на рационалността и експертното знание. Медицинските трактати, традиционно приписвани на Хипократ, са основополагащи не само за европейската и ислямската медицина, но и за развитието на гръцката наука и философия. Въпроси като какви са приемливите форми на аргументация и какво е валидно доказателство за причино-следствена връзка, теми като опозицията природа-култура и теория-практика, методи като емпиризъм и аналогия са особено ясно развити в ранните трактати от корпуса. В този курс ще се съсредоточим върху два от тях: “За античната медицина” и “За природата на човека”, като ще ги прочетем успоредно с фрагменти от т.нар. пред-Сократици.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

ас. Валерия Сергеенкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят основните понятия, факти и проблеми, свързани с Хипократовата медицина и нейния културен и интелектуален контекст.

2) ще могат да сравняват антични философски и научни теории

3) ще могат да мислят критично за разграничението между наука и псевдонаука.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Гръцката медицина и философия от шести-пети век (въведение)
  2. Реториката на рационалността в “За античната медицина”: полемика, методология, емпиризъм
  3. “За природата на човека”: космология и анатомия

Литература по темите:

Станкова, И., пр. Хипократ. Трактати. Изток - Запад, София. 2020. ISBN 9786190107088