PHIB003D Рене Декарт: Разсъждение за метода

Анотация:

Този курс има за цел да въведе студентите в основите на философията на Рене Декарт, един от основополагащите мислители на модерната философска мисъл, чрез анализ на неговото произведение „Разсъждение за метода”.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи на философския метод на Рене Декарт, неговото значение за възникването и развитието на модерната и съвременната философска мисъл и значими дискусии породени около метода на Декарт непосредствено след неговото публикуване и до днес.

2) могат:

да разбират философските основания на съвременната научна мисъл; да виждат ролята на методичния философски подход за постигането на систематична теория; да анализират последователно и да реконструират убедително философски аргументи на базата на задълбочено разглеждане на философския текст.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Модерната наука срещу схоластичната философия. Мястото на Рене Декарт във философската традиция. Проблемът за метода в модерната научна и философска мисъл. Декартовото понятие за наука и философия.
  2. Правила на метода. Практическото значение на правилата на метода. Проблемът за съществуването на човешката душа. Методичното доказателство на съществуването на Бога.
  3. Философският метод и науките. Метафизичните основи на физиката. Декартовият метод и етиката. Методът на Декарт в светлината на критическата философия. Съвременно влияние и перспективи пред картезианския метод.

Литература по темите:

Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт. Размишление върху основанията на модерната култура. София 1992.

Гадамер, Ханс-Георг: Езикът на метафизиката, в: История и херменевтика., София 1994, стр. 121-134.

Декарт, Рене. За метода. София 1997.

Декарт, Рене. Метафизически размишления, в: Метафизика, София 1996.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София.

Лайбниц, Готфрид: Монадология в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

Лок, Джон: Опит върху човешкия разум, София 1972.

Платон. Диалози. т.2. София 1982.

Хусерл, Едмунд. Философията като строга наука, във: Философски преглед 2/1992 и 1-2/1993.

Хюм, Дейвид. Трактат за човешката природа. София, 1986.